Så här kan det komma att se ut på Höjdenområdet. Illustration: Förbo.

Förbo redo bygga nya hyresrätter

Nyheter

40 nya hyreslägenheter på Höjden.
Så kan det bli redan nästa år. Förbo vill bygga ut på Höjden. Nästa torsdag informeras grannar och andra intresserade på ett samrådsmöte.

Enligt det interkommunala bostadsbolaget Förbo är trycket mycket stort på hyreslägenheter.
Förbo äger och förvaltar idag totalt 1200 hyreslägenheter i Lerums kommun. De nu planerade skulle vara ett välkommet tillskott.

Men för att få bygga krävs en ny detaljplan för området, vilken nu håller på att arbetas fram.
Ett förslag på en sådan ställdes ut för samråd under sommaren.

De yttranden som då kom in finns nu med i planförslaget, som nu ska ställas ut senare i höst.
Men först bjuder kommunen och Förbo in intresserade till samrådsmöte nästa torsdag.
Då finns det möjlighet att mer i detalj ta del av planerna och ställa frågor till ansvariga tjänstemän.

Förbo har idag 100 hyreslägenheter i sex tvåvåningshus i området.
Tanken är att de 40 nya lägenheterna ska byggas i form av tvåvåningsradhus och tvåor och treor i radhusform. Upplåtelseformen är dels hyresrätt och dels så kallad kooperativ hyresrätt.

Radhusen ska ligger i söder av området och placeras kring en öppen gård som har kontakt med en friyta längst i söder, som till exempel kan användas som en bollplan.
Ett av radhusen ska nämligen byggas på den norra delen av den nuvarande bollplanen, som idag inte används och därför är igenvuxen enligt stadsbyggnadskontorets handlingar.

För att begränsa bullret från Hallegårdsvägen planeras bullerskydd i form av ett plank, samt carportar utmed vägen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar dock vikten att kontrollera att detta verkligen fungera som tänkt.
Barn- och ungdomsnämnden påpekar i sitt yttrande vikten att samtidigt som man planerar bostadsområde, också planera för att möta efterfrågan på barnomsorg bland de familjer som flyttar in i området.

Några grannar har också yttrat sig över planen och förklarar sin oro för ökad trafik och ökad belastning genom att bygga fler hus i området.
’’Varför förtäta ett fungerande bostadsområde och försämra för de som redan bor, är sjuka eller åldras i området, när det normalt är centrala lägenheter som efterfrågas’’ skriver de bland annat.

’’Förtätning av Höjdens bostadsområde är mycket angeläget. Förbo har en stor kö av bostadssökande. Förtätning innebär ett mycket gott utnyttjande av befintliga försörjningsanläggningar som vägar, VA, fjärrvärme och kollektivtrafik’’, kommenterar stadsbyggnadskontoret i samrådshandlingar.
Enligt stadsbyggnadskontorets tidsplan ska planen ställas ut nu i höst, för att kunna antas i början av nästa år.

Överklagas inte planen kan byggnationen i så fall påbörjas redan till sommaren, vilket skulle kunna innebära att de första lägenheterna i de nya hyreshusen blir klara redan i slutet av nästa år.