Tunnelalternativet var i fokus när föreningen för en alternativ järnvägssträckning bjöd till möte. Foto: Philip Mauritzson

Talar för järnväg i tunnlar

Nyheter

En tunnel norr om Aspen blir inte dyrare än Banverkets planer på fyra spår genom Lerums kommun.
Det är budskapet från föreningen för en alternativ järnväg norr om Aspen.
Ett budskap som blev oemotsagt när föreningen anordnade informationsträff i veckan.

Banverket har vid flera tillfällen avfärdat tunnelförslaget norr om Aspen med bedömningen att det är för dyrt.

Föreningen för en alternativ järnväg norr om Aspen menar att en tunnel skulle kunna anläggas för en kostnad mellan 2,7 och tre miljarder kronor.

Vidare argumenterar föreningen att ett rimligt fyrspårsalternativ helst bör vara 20 kilometer långt för att fungera som omkörningssträcka, och skulle då kosta upp mot 3,8 miljarder kronor.

Uträkningen för tunnelkostnaden är gjord av föreningens egen ingenjör Bengt Bohlin, som har 30 års arbetslivserfarenhet av bergrum och tunnlar.

– Vi har använt beräkningarna för Botniabanan som mall och visat siffrorna för Göran Wallmark som är projekteringsledare på Banverket. Han tycker siffrorna är rimliga, säger Björn Stahre, talesman för föreningen.

– Om man ska gå på ett tunnelalternativ är det nödvändigt med noggranna bergundersökningar före. Man får inte låsa in sig i prestigetänkande, säger Bengt Bohlin och poängterar att man måste vara beredd att tänka om ifall nya fakta dyker upp.

En Hallandsåsliknande utveckling vill han självklart inte se.

De höga bullernivåerna från järnvägen är ett av föreningens viktigaste argument för ett tunnelalternativ och ordförande Wolfgang Tistrand ägnade en del av mötet till bullerfrågan.

– Godstågen går på natten och morgonen när vi behöver vila som mest. Sjuttio decibel är vad man ska stå ut med, men vi har mätt till mellan 85 och 95 på vissa delar av sträckan, säger Wolfgang Tistrand.  

Med anledning av bullret hade föreningen bjudit in ljud- och vibrationsexperterna Martin Almgren och Johan Hässel som demonstrerade tänkbara bulleråtgärder genom att spela upp ett antal ljudsimuleringar.

Av dessa simuleringar kunde man konstatera att ett tre meter högt bullerplank gav påtaglig bullerdämpande effekt, ett faktum i sig som inte stärkte tunnelargumentet och lämnades utan kommentar av föreningen.

Informationsmötet avslutades av en frågestund med debattkaraktär som till stor del kom att kretsa kring vem och hur många som berörs av de olika järnvägsalternativen. Välformulerade sakargument men även en del pajer flög omkring i luften. Viktiga frågor som rasrisken och transporter av farligt gods togs upp. Frågan om hur många boende som berörs av tunnelalternativet förblev obesvarad.

Wolfgang Tistrand var nöjd med uppslutningen av ett 100-tal åhörare i Gradängsalen på Lerums gymnasium. Hans kollega Björn Stahre fick sista ordet:

– Ni som inte är medlemmar, bli det. För det är nu det spännande börjar.

Nuläget i järnvägsfrågan är att Banverket vill se över hela sträckan Göteborg till Alingsås. Med en rad åtgärder som redan föreslagits i treårsprojektet ”Kraftsamling väst” har Banverket för syfte att beskriva kapacitetshöjande insatser möjliga att genomföra relativt snabbt.

Det handlar bland annat om att förlänga perrongerna på pendelstationerna och att anlägga nya stationer.

När dessa arbeten genomarbetats, om cirka ett år, är Banverket berett att ompröva sina planer för sträckan Göteborg till Alingsås.