En illustration över Aspen strand, det är dock inte helt säkert att bostadsområdet kommer att se ut exakt så här. Illustration: Lerums kommun
En illustration över Aspen strand, det är dock inte helt säkert att bostadsområdet kommer att se ut exakt så här. Illustration: Lerums kommun

Lerums nya bostadsområde tar form

Lerum

Det är på väg att närma sig byggstart för ett av de riktigt stora nya bostadsområdena i Lerums kommun – Aspen strand.
Om allt går enligt plan är det inflyttning i de första lägenheterna redan om några år.

Aspen Strand är ett gemensamt projekt av fastighetsägarna i området, vilka är Lerums kommun, HSB, Skanska och Wallenstam. Det ska bli cirka 550 bostäder, en förskola och en del verksamhetslokaler.

2012 godkände kommunstyrelsen ett program för Aspedalen och Aspevallen. Några år senare, 2015, fattade politikerna beslut om planuppdrag.

Markarbete

Sedan dess har en hel del hänt. Men ännu har inte byggnation påbörjats. I kommande skede ska det göras förberedande markarbete, stabilisering, sanering och projektering.

Preliminär första inflyttning sker 2020.

När är hela området färdigt?

– Målet är 2025, svarar Louise Wollter, projektsamordnare på kommunens sektor samhällsbyggnad.

Vad händer nu?

– Samrådshandlingarna håller på att färdigställas och förberedas för beslut i kommunstyrelsen. Parallellt utreds reningsverket och området ska säkras upp för nuvarande besökare. Kommunen medverkar också i arbetet med att lösa lokalfrågor för nuvarande verksamheter inom reningsverksområdet.

Vad händer härnäst?

– Samrådsbeslut i kommunstyrelsen i slutet av oktober och därefter går förslaget ut på samråd under cirka tre veckor. Detta annonseras bland annat på kommunens hemsida och i lokalpressen. Samrådsmötena är öppna för allmänheten, dock är det viktigt att känna till att eventuella yttranden måste skickas in till kommunen skriftligen.

Var börjar man bygga?

– En verksamhetsbyggnad kommer att uppföras i anslutning till Aspedalens station. Sedan blir det byggnation vid Aludden ut mot Aspenäsvägen och i anslutning till rondellen.

Ska reningsverket rivas?

– Ja, det ska rivas och sanering kommer att göras. Det finns idag inga indikationer på att bassängerna är förorenade och i övrigt är det ganska små föroreningar på reningsverkstomten.

Ändrade planer

Campingplatsen och koloni­lotterna ingår numera inte i projekt Aspen Strand, det gjorde de dock i den ursprungligen i programhandlingen från år 2012.

När det gäller idrottsanläggningarna påverkas inte Aspevallen av projektet, planen kommer att ligga kvar där den är idag. Tennisklubben har av kommunen erbjudits annan plats.

Vad händer med seglarna och bmx-banan?

– De påverkas inte, förutom att de får en säkrare trafiklösning i form av en ny rondell som ansluter till Seglarvägen, svarar Louise Wollter.

Hur nära strandkanten kan ni bygga?

– Avståndet till strandkanten kommer inte att skilja sig särskilt mycket från det avstånd som reningsverkstomten har till strandkanten idag. Det kan handla om några få meter. Det är alltså främst redan ianspråktagen mark som bebyggs. Detta på grund av bland annat strandskydd och höga naturvärden i området.

– Kommunens uppfattning avviker inte från de indikationer man fått från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att yttra sig i samband med samrådet.

Hur gör man för att bullernivån inte ska bli för hög?

– Förutom verksamhetsbyggnaden som kommer att utgöra ett bullerskydd anpassas byggnadernas placering och utformning till bullersituationen, exempelvis genom skyddade gårdar och liknande. Samrådsförslaget är anpassat utifrån de resultat som bullerutredningen har visat och förväntas hamna inom gränsvärdena. Även här yttrar sig länsstyrelsen i samband med samrådet.

Hur har intresset från allmänheten varit?

– Intresset är väldigt stort och de allra flesta vi har träffat, i samband med flertalet dialogträffar, är väldigt positiva.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Lerum och det är också positivt med blandade upplåtelseformer. Det vill säga både bostads- och hyresrätter.

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher