Investera i nya järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås

Debatt

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, Västra Stambanan genom Västra Götaland (oktober 2015), fastslår att Västra Stambanan mellan Stockholm – Göteborg är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Banan har mycket stor betydelse för regionala och långväga persontransporter samt för nationella och internationella godstransporter. För Göteborgs hamn är Västra Stambanan livsviktig. Banans kapacitet utnyttjas idag maximalt och mer därtill, främst på sträckan Göteborg – Alingsås. Det finns dessutom starka önskemål om utökad trafik.

Åtgärdsvalsstudien har ytterligare bearbetats i en ”Second opinion – Västra Stambanan” (Sweco, juni 2016). I denna rapport framgår att byggandet av ett nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås bör ske i ett samlat projekt. Vidare pekar rapporten på att det nya dubbelspåret bör lokaliseras i ny sträckning, utanför tätorterna i Partille och Lerum, vilket ger stora fördelar. Sträckningen är en kilometer kortare än utefter befintlig bana och väsentligt ökade tåghastigheter ger sammantaget stora restidsvinster.

Trots gedigna inspel kan nu konstateras att i Trafikverkets förslag till ny investeringsplan för åren 2018 – 2029, finns inga pengar avsatta för nya spår Göteborg – Alingsås. Slutligt beslut om planen skall tas av Regeringen/Riksdagen under våren 2018.

Med tanke på Västra stambanans strategiska roll – lokalt, regionalt och nationellt – är det svårt att förstå varför ett så välmeriterat projekt som ett nytt dubbelspår, Göteborg – Alingsås, inte får plats i planen. Argumenten är många och goda bland annat:
• Sträckan Göteborg – Alingsås är den kapacitetsmässiga flaskhalsen för järnvägstrafiken in och ut mot Göteborg. Det handlar om att fyra mil dubbelspår saknas för få ett robust och långsiktigt hållbart transportsystem.
• Redan 2002 framförde Västra Götalandsregionen, Banverket och Västtrafik i en gemensam rapport ”På nya spår i väst”, behovet av investeringar i Västra stambanan. I rapporten argumenterar man för att två nya spår, Göteborg – Floda, skulle vara färdigbyggda 2015.
• Kommunerna Göteborg, Partille, Lerum och Alingsås är helt överens. Ett nytt dubbelspår behövs. I kommunernas översiktsplaner finns också järnvägsreservat redovisade.
• Projektet Citybanan (Stockholm) invigdes i augusti 2017. En liknande satsning i  Göteborgs-området står nu på tur, och skulle skapa en pålitlig och robust Västra Stambana. Körtiden mellan Göteborg – Stockholm skulle bli två timmar och 30 minuter.
• Ett nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås innebär stora och positiva effekter för samtliga trafikslag, pendel-, regional-, gods- och fjärrtåg.
• Låt detta bli en ”närtidssatsning”, det vill säga bli genomfört under 2020 – talet.

Projektet har en mycket god samhällsekonomisk nytta och de planmässiga förutsättningarna är också mycket goda.
Satsningar på transportinfrastruktur i stambanestråket (Göteborg – Alingsås) har gynnsamma effekter, både regionalt och nationellt. Nu finns en unik möjlighet att bygga bort befintliga brister och investera där nyttan är som störst.

Lennart Wassenius (C)
Ordf i kommunfullmäktige i Lerum
Ledamot av Västra Stambanegruppen

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Hur mycket dyrare blir två helt nya dubbelspår på en helt ny banvall jämfört med komplettering med ett spår till redan befintlig stambana? Sträckning av ev. nytt dubbelspår framgår inte men man får förutsätta att fantasierna om dyra tunnlar under öde skogar nu skrinlagts. Eller?
    Helt nya spår hävdas ge en god samhällsekonomiskt nytta. Hur har ni räknat och hur stor blir ”nyttan” i siffror?

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det