Är det äldrevården kommunen satsar på?

Debatt

Nu har sektor stöd och omsorg avslutat sin reklamkampanj i Lokalpressen. I en tidigare inte prövat ny giv har vi informerats om att det nu ska skapas ”ordning och reda i äldreomsorgen”, att det ska ge oss ”Sveriges bästa äldreomsorg” i vår kommun och slutligen att ”vi måste våga tänka nytt tillsammans”. Med en kommuninformatörs tillrättalagda språk får vi läsa om avsikten att en hållbar organisation med struktur, systematik, kvalitetsarbete, styrning och ledning få en kostnadseffektiv verksamhet som ska ge bättre lokalförsörjning, ekonomi och verksamhetsuppföljning och därmed minska sjukfrånvaro och öka brukarnöjdhet.

För mig som har varit verksam inom transport- och logistikbranschen är detta välkända begrepp som kan leda till framgång i förflyttningen av varor ”just in time” för verksamheter i så kallade ”lean” produktion eller konsumtion.
Mina senaste 17 års erfarenhet med vården av min Alzheimersjuka hustru har dock lärt mig att vården och äldreomsorgen i första hand handlar om människor. När man nu talar om att grundläggande processer måste vara på plats så handlar vården för mig om att med kompetens, ledarskap och empati möta individen som på grund av ett mer eller mindre allvarligt handikapp är hänvisad till medmänskligt bemötande.

Att den sektorn i kommunen, som är skickat till att ansvara för ett mänskligt omhändertagande av våra äldre, utgår från parametern att ”Lerums kommun har en dyr äldreomsorg”, har enligt min mening inte förstått sitt uppdrag.
I stället för att utgå ifrån idag allmänt vedertagna öppna jämförelser från Socialstyrelsen så har man nu hittat att referenskostnaderna i det kommunala utjämnings­systemet för Lerums del visar på högre kostnader än andra kommuner i närheten. Finns det då ett sammanhang mellan en kvalitativ god vård och en referenskostnad som är svårt att veta vad den innehåller?

Visst, kommunen har problem på ett område och kanske på något äldreboende. Hemtjänsten är idag ett sådant område; korta ledtider och låg kontinuitet vid hembesöken leder till missnöje, stress och sjukfrånvaro. Inte konstigt då att årskostnaden enligt 2016 års jämförelser per besökt vårdtagare för Lerums del med över 100 000 kronor vida överskrider riksgenomsnittet samtidigt som kundnöjdheten är låg.

Å andra sidan ligger årskostnaden för en gäst på ett äldreboende i paritet med riksgenomsnittet samtidigt som kundnöjdheten med ett undantag är hög. Socialstyrelsens öppna jämförelser visar dock att andra kommuner kan ha en lägra årskostnad per gäst med en jämförelsevis högre kundnöjdhet. Slutsatsen måste då bli att en krona spenderad är inte nödvändigtvis att likställa med hög kundnöjdhet, men samtidigt måste omhändertagandet av våra äldre, sjuka och funktionshindrade få kosta pengar och kanske överskrida budgeten liksom till exempel byggandet av en ny idrottshall.

Hade kommunledningen i detta läge tagit beslut om att lära från andra kommuner hade man funnit hur de med mindre centralstyrning, god ledarskap och decentraliserat ansvar uppnår en hög grad av kundnöjdhet till lägre kostnad och på köpet fått lägre sjukfrånvaro.

Istället har man nu, som förlängd arm till sektor­chefen, anställt en ny biträdande sektorchef som dessutom den 1 januari kompletteras med en ny verksamhetschef för äldreomsorgen.

Samtidigt har enhetscheferna till de olika verksamheterna med e-post och i uppföljningssamtal uppmanats till kostnadsbesparingar genom personalinskränkningar i samband med budgetplaneringen.

Vilken signal detta sänder till all vårdpersonal går att avläsa redan idag och den kostsamma sjukfrånvaron lär visa sig inte minska. Om våra äldre kommer att uppleva en mänskligare vård återstå att se.

Vad är det då kommunens sektor för stöd och omsorg konkret satsar på för att uppnå ”Sveriges bästa äldreomsorg” förutom en dyrbar annonskampanj och nyanställda chefer i miljon-kronors-klass?

Peter Keusen
anhörig

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Hej Peter.
    Att Lerum har en äldreomsorg som är dyrare i jämförelse med andra kommuner är inte något som bara visar sig i referenskostnaderna i det kommunala utjämningssystemet och i kolada. I kostnad per brukare, där cirka 80 kommuner deltar, visas samma resultat. Sett ur ett helhetsperspektiv så är Lerums äldreomsorg dyrare än exempelvis Härryda, Kungälv och Kungsbacka för att nämna några kommuner. Trots det har vi inte högre brukarnöjdhet. Det visar sig när Sveriges kommuner jämför kostnader i äldreomsorgen att det inte finns några självklara samband mellan stora resurser och hög brukarnöjdhet. Som sektorchef ser jag det som min uppgift att förvalta det förtroende som jag har och att kunna få ut så mycket kvalitativ verksamhet som möjligt för de medel som sektorn förfogar över. Detta ansvar är inte begränsat till något specifikt område utan jag ser till helheten i sektorn. Det innebär att om medel kan omfördelas inom sektorn för att möta behov där de uppstår ska vi göra så. Vi arbetar på bred front för att alla invånare i Lerums kommun ska kunna få de insatser och den service som kommunen har lagstadgat ansvar att leverera. Sektorns ansvar är komplext och kan inte beskrivas med några enkla rader. Det är naturligtvis så att vissa enheter eller delar i en organisation har bättre eller sämre resultat gällande kvalitet eller är mer eller mindre kostnadsdrivande.

    Jag tror vi delar samma uppfattning att vi vill ge omsorgstagaren god och kvalitativ vård och omsorg på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. När det gäller ditt påstående att vi nyanställt chefer i miljonkronorsklassen vet jag inte vad du syftar på. Sektor stöd och omsorg hade fram till sommaren 2015 två sektorchefer och fram till december 2015 två verksamhetschefer inom äldreomsorgen. 2016 reducerades det till en sektorchef och en verksamhetschef för äldreomsorgen. Jag har sett ett behov av att (åter)införa en av dessa tjänster i form av en biträdande sektorchef för att vi ska kunna arbeta med, som framkommit i annonserna, de nödvändiga utvecklingsområden som sektorn har och för att möta framtidens utmaningar på ett bra sätt.

    Christina Alvelin sektorchef Stöd och omsorg

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher