Foto: Carina Svensson
Stormigt. Det har varit flera problem kring två av kommunens HVB-boenden, Hedefors och Sävegården.
Foto: Carina Svensson
Stormigt. Det har varit flera problem kring två av kommunens HVB-boenden, Hedefors och Sävegården.

Stora problem på HVB-hem

Kommunen

Det stormar kring Lerums kommuns boenden för ensamkommande ungdomar. Och kommunen agerar. Personal har sagts upp och en oberoende granskning av verksamheten är påbörjad.

Det är uppenbart att det har funnits personalproblem på HVB-hemmen i Hedefors och Sävegården. Sektorchefen Christina Alvelin har satt ner foten och bytt ut en rad personer på ledande positioner.

– Med den nya ledningen ökar kommunikationen och det blir även en högre kunskapsnivå, säger hon.

Hösten 2015 kom det ett stort antal ensamkommande ungdomar. De enorma och akuta behovet av en fungerande organisation kring dessa gjorde att det ibland fanns brister vid rekrytering av personal till olika positioner i verksamheterna som arbetade med ungdomarna. Detta har blivit tydligt nu när situationen inte längre är akut.

Känner otrygghet

Problematiken visade sig bland annat när inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en inspektion på Sävegården förra hösten. Det kom fram att merparten av de inskrivna ungdomarna inte kände sig trygga med flera av personalen.

– Jag visste inte om detta förrän nu. Att ungdomarna inte kände trygghet är beklagligt och oacceptabelt, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

IVO skrev att personalens sammantagna kompetens inte ger förutsättningar för trygg och säker vård.

Inspektörerna intervjuade 23 killar på boendet och skrev: ”21 ungdomar sade att de känner sig otrygga tillsammans med flera av personalen.” Orsaker som angavs var att personalen skriker på dem och inte är snälla. Personalen har också uttalat sig kränkande och sagt saker som att afghaner har speciellt negativa egenskaper och att de är otacksamma.

Det framkom också att kontroll av polismyndighetens misstanke- och belastningsregister inte skett inför anställning av all personal samt att utdrag inte bevarats i enlighet med gällande bestämmelser.

En anmälan

Kommunen har även fått in en orosanmälan mot Sävegården. I anmälan riktades kritik mot en anställd och dennes beteende. Den anställde ska ha uppträtt verbalt på ett oprofessionellt sätt mot ungdomarna. Hen blev arbetsbefriad med lön under ett par dagar. Sedan gjordes bedömningen att personen inte skulle fortsätta arbeta på boendet.

– Den anställda blev erbjuden en annan tjänst i kommunen men efter en gemensam överenskommelse avslutades anställningen och hen är inte längre kvar i kommunen, säger Christina Alvelin.

Hon förklarar att Lerums kommun även åtgärdade bristerna som kom fram vid IVO:s inspektion.

När det gäller Hedefors har både gode män och personal riktat skarp kritik mot ledningen på boendet.

– Lerums kommun har anlitat Ekan management för att göra en genomlysning av arbetsmiljön och fånga upp medarbetarnas syn på situationen, säger Christina Alvelin, sektorchef för stöd och omsorg.

Varför beslutade ni er för att göra en utredning?

– Det har kommit in klagomål på boendet, från främst gode män.

Vad handlade klagomålen om?

– Bemötande från föreståndaren och bristande möjlighet till delaktighet från gode mans sida gällande ungdomar.

Vad kom fram i Ekans utredning?

– Vi har fått en muntlig genomgång av en genomlysning som gjorts, där medarbetarna har fått berätta om hur de upplever arbetsmiljön och verksamheten. Det handlar till stora delar om att det funnits brister i personalens psykosociala arbetsmiljö och att det riktas kritik mot tidigare föreståndare och tidigare ledning. Vi inväntar den slutliga sammanställningen.

Det har dessutom gjorts en polisanmälan mot en person som jobbade på boendet. Misstanken är att hen har godkänt löneutbetalning till en person för timmar denna inte hade jobbat.

– Lerums kommun har polisanmält en person för felaktig utbetald lön, säger Christina Alvelin och fortsätter:

– Vi har även gjort en polisanmälan gällande ett Playstation som blivit stulet för ett par veckor sedan.

Jag har också hört talas om ett mordhot mot en god man. Har du hört talas om detta?

– I samband med att jag var åter i tjänst efter sommarledigheten fick jag en rapportering från tidigare verksamhetschef om att en anställd hade stängts av. Som skäl angavs att det inkommit klagomål från gode män gällande den anställdas sätt att leda verksamheten samt att hen uppträtt oprofessionellt och respektlöst, mot bland annat gode män. Vidare informerades jag om att verksamheten hanterade situationen med hjälp och stöd från HR, svarar Christina Alvelin.

Hur kunde det här pågå så länge?

– Jag tror det finns flera faktorer som har påverkat. Det har saknats en tillräckligt närvarande ledning samt att det är svårt att skydda sig mot att en enskild person missbrukar sin ställning och avsiktligt gör olagligheter. Det är viktigt att medarbetare känner att de kan vända sig till kollegor eller chefer om det är något som inte står rätt till. Den nya ledningen arbetar aktivt med att skapa stabilitet, trygghet och delaktighet.

veckansluncher