Framtiden för Lerums centrum

Debatt

Expansion av centrum eller kamp för överlevnad? Föreställningarna om hur framtiden ser ut för Lerums centrum går uppenbart isär, liksom vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla för att behålla eller utveckla centrum.
Uppenbart för de flesta torde vara att nuvarande befolkningsunderlag/köpkraftsunderlag är otillräckligt för att alla affärslokaler stadigvarande skall vara uthyrda. I detta läge ropas efter fler lägenheter i centrums omedelbara närhet.
Andra tror till exempel att en underhållningsscen på Bagges torg skulle vara medicinen. En underhållningsscen fordrar naturligtvis underhållning under de flesta av årets veckoslut. Men vem ska betala?
Ska scenen för det mesta stå som ett ödsligt monu­ment över en orealistisk tanke och förhoppning?

Vad beträffar det nödvändiga befolkningsunderlaget / köpkraftsunderlaget (i Lerums centralort) för ett större centrum så räcker inte en ökning med 10 000 invånare. Kanske kan det räcka på sikt för att Lerums centrum ska förbli någorlunda intakt Naturligtvis är fler bostäder i centrums omedelbara närhet bra, men det räcker inte – dock, förhoppningsvis, tillräckligt för att en livskraftig livsmedelsbutik ska överleva i centrum.

Men tillskott av centrumnära bostäder är inte den viktigaste åtgärden för att stödja Lerums centrum! Mest betydelsefullt är tillskott – inte en minskning – av markparkeringsplatser i och kring centrum!

P-platserna i Solkatten är väldigt trånga för dagens bilar och många undviker dem. I det läge som nu råder framstår det som ödesdigert att man planerar bostäder på Torpskolans parkering. Dessa platser är faktiskt väldigt viktiga för centrums framtid – även om ett p-däck byggs invid järnvägen för centrumbesökarna! Fler centrumnära bostäder behövs alltså. Men viktigare är att tillgodose behovet av centrumnära p-platser.

Lerums centrums framtid hänger på en skör tråd! Orealistiska idéer och förslag måste avfärdas. Målmedvetna åtgärder byggda på tillgänglig kunskap om centrumplanering är nödvändiga. Frågan är dock om politiken klarar av detta? I dagsläget finns inget som tyder på detta.
Pessimist

veckansluncher