En ädrevård att skryta med!

Debatt

I en insändare för en vecka sedan ställde vi frågan om Lerums kommun erbjuder en äldrevård att skryta med. Samtidigt utlovade vi återkomma med tankar om hur man kan skapa en vård som bygger på människovärde och etik.

Vi har sedan en längre tid tillbaka rekommenderat att överväga införandet av så kallad intraprenad som organisationsform på boenden i kommunal regi. Detta skulle innebära en struktur liknande den som tillämpas på Riddarstensgården och Hedegården, men med den skillnaden att ansvaret för driften och anställningstryggheten för personalen ligger hos kommunen. Samtidigt är boendet, under ledningen av enhetschefen, en självständig resultatenhet med direkt ansvar och utvidgade befogenheter för verksamhet, personal och ekonomi och där personalen och de boende ges stort utrymme att vara med och fatta beslut.

När vågorna förhoppningsvis har lagt sig efter vår tidigare insändare har vi överraskats av beskedet att kommunstyrelsen redan på sitt möte den 7 februari tagit beslut om att ”utreda möjligheten att starta en intraprenad i kommunens SÄBO verksamhet”.

Vi är positiva till detta beslut och hoppas att det inte förbli vid en utredning utan att man beslutar om att införa denna organisationsform. På Tjörn drivs Tubberödshus som intraprenad sedan ca 10 år med goda resultat. Ett tidigare studiebesök som vi från Demensföreningen gjorde där övertygade oss om att denna form för drift har många fördelar, både för kvalitén av vården av de boende men också för den psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Likt Tubberödshus finns det idag flera boenden både på Tjörn och i övriga landet som med gott resultat har infört intraprenad. Äldrevården i Lerum är förtjänt av ett liknande lyft. Det bör betonas att intraprenad kräver ett gott och kompetent ledarskap. Det ska i första hand ses som ett sätt att skapa kvalitetshöjning för både de boende och personalen och inte primärt som en modell för kostnadsbesparing på kort sikt.

Väl förberedd och med väl utarbetade riktlinjer tror vi att intraprenad kan leda till en äldrevård i Lerum att skryta med.

Peter Keusen (Ordf.)
Demensföreningen i Lerum