Foto: Mårten Öhman

En väldigt snårig härva

Lerum

Nu har ett av kommunens mest snåriga och långdragna juridiska ärenden tagit nya vändningar. Det är många och långa turer i härvan där Lerums kommun är ena parten och företaget Systemteknik den andra.

Det som har hänt är att Lerums kommun anser att Systemteknik har överfakturerat mångmiljonbelopp och att företaget å sin sida anser att myndigheten agerar orättvist och oansvarigt.

Det var efter tips från fyra andra företagare som Lerums kommun polisanmälde Systemtekniks vd Carl-Anders Hilmarch. Åklagaren lade ner målet 2015 eftersom brott inte kunde styrkas.

Under utredningen kom det fram att det fanns brister i kommunens egna organisation. LT har tidigare begärt ut mejlkorrespondens mellan kommunens upphandlingsjurist Maria Egerlund Fletcher och Systemtekniks jurist Tobias Bengtsson på Wistrand. I denna skriver hon ”kommunen har granskat förfarandet i den egna organisationen och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister. Att representanter från kommunen till viss del och vid vissa beställningar möjligen har agerat på ett felaktigt sätt friskriver emellertid inte Systemteknik från ansvar.”

Vilka var bristerna i kommunens organisation?

– Tjänstepersoner har brustit avseende gransknings- och attesteringsrutiner. Tjänstepersonal har underlåtit att begära in och granska verifikationer som utgör underlag till fakturor. Att tjänstepersonerna har brustit avseende granskning och attestering ger dock inte Systemteknik en rätt att överfakturera, svararde upphandlingsjuristen i en artikel i LT i höstas.

Därefter har ett kontrollsystem som redan fanns skärpts. Det innebär bland annat att kommunen har sett över faktureringsrutiner och tydliggjort vilka underlag som ska begäras innan granskning och attestering av en faktura.

Trots att åklagaren lade ner ärendet har kommunen fortsatt att utesluta företaget från arbeten. För att den typen av uteslutning ska kunna göras krävs ingen dom men det måste vara sannolikt att företaget har gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövning och kommunen anser sig ha betydande bevisning på det. Frågan har dock inte prövats av domstol.

Systemteknik har stämt kommunen för utebliven betalning på drygt tre miljoner kronor för utförda jobb. Kommunen menar att betalningen inte ska göras eftersom företaget enligt kommunen på av överfakturering är skyldig att betala tillbaka uppskattningsvis närmare tio miljoner kronor exklusive mervärdesskatt. Uppskattningen utgår från den felmarginal som har hittats i granskade fakturor.

– Men jag har ingen exakt siffra eftersom det material Systemteknik, efter Hovrättens beslut, har lämnat över till oss inte är komplett. Det saknas alltså fakturor och underlag och därför är vi inte färdiga med granskningen ännu, säger Maria Egerlund Fletcher.

Det pågående ärendet handlar om det har begåtts ett avtalsbrott. I en avtalsrelation är det den som anser sig ha rätt till betalning avseende utförda arbeten som ska visa att sådan rätt föreligger. Enligt kommunen har Systemteknik inte kunnat göra detta.

Detta ärende, som ligger i Alingsås tingsrätt, är inte avgjort. Det är i det här ärendet som domaren nu är misstänkt för att vara jävig.