Förbereder för resecentrum

Lerum

Nu har det förberedande arbetet med Resecentrum påbörjats, vilket bland annat innebär att det grävs i vägar i centrala Lerum.

Det är förarbetena med rör- och ledningsläggning som har dragit igång.

Den 1 februari började arbetet med förberedelser inför bussomflytten som ska göras inför byggnation av resecentrum. Först ska rondellen i korsningen Stationsvägen och Brovägen breddas mot det håll där parkeringen vid butiken Hemmakväll är idag. Det går att köra förbi i båda riktningarna men framkomligheten är något begränsad. Arbetet beräknas pågå till i mitten av februari. Samtidigt görs ett mindre ledningsjobb utanför restaurang New York. 

Under ett tak

Det är tänkt att det nya resecentrumet ska innehålla förbättrade möjligheter för dem som åker med kollektivtrafiken. Det ska bli enklare med byten eftersom tågperronger och busshållplatser samlas under ett tak.

I centrumet ska det också till exempel finnas väntrum och möjlighet till information och biljettköp. Sedan kan också Resecentrum komma att innehålla till exempel kiosk, kafé och butiker.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.

Intimare och tryggare

Enligt kommunen kommer området bli mer intimt och tryggt jämfört med idag.

Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg.

Dessutom ska en ombyggnad av kommunhuset i Lerums göras med start i slutet av februari. Och då försvinner parkeringsplatserna i hörnet av korsningen av Stationsvägen och Brobacken. Detta eftersom området behövs som uppställningsplats under byggtiden.

När ombyggnationen är klar kommer ytan att fungera som tillfällig bussparkering när grundarbetet för Resecentrum börjar.

Därefter är planen att i sommar starta ledningsarbetet på Adelstorpsvägen. Ett körfält kommer då att vara helt avstängt och trafiken kommer att ledas om. Flexlinjens hållplats kommer att flyttas till Stationsvägen under denna tid.

För övrigt fortsätter arbetet med den fortsatta projekteringen för gångbron över järnvägsspåren samt för byggnaden resecentrum.

Arbetet drivs av de inblandade aktörerna, Lerums kommun, Trafikverket och Västtrafik.

Projekteringen planeras vara färdig våren 2018. Därefter ska upphandling ske. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar sommaren 2018. När upphandlingen vunnit laga kraft kan byggnationen starta. Planen är att resecentrum ska kunna börja byggas hösten 2018.

Lerums kommun har också ansökt hos Lantmäteriet om en tredimensionell fastighetsbildning. Tanken är att Västtrafik ska äga första planet som ska domineras av resefunktioner och att den entreprenör som bygger resecentrum ska äga de andra två planen.