Skolutbyggnad i Lerum stannar av

Lerum

Politikerna vill bygga ut Torpskolan och Knappekullaskolan. Nu visar dock den byggnadstekniska utredningen att det inte går.

För att möta framtidens behov beslutade kommunstyrelsen att Torpskolan och Knappekullaskolan skulle byggas om och bli skolor med totalt 600 till 800 elever från förskoleklass till årskurs nio. Den byggtekniska utredningen visar dock att den ursprungliga planen att bygga ut Knappekullaskolan där Pomonahuset står blir svår att genomföra.

Detta innebär att beslutet att bygga ut Knappekullaskolan till en f-9-skola kommer att upphävas.

Var ligger ärendet nu?

– Politiskt har vi nyligen blivit informerade om att det inte verkar vara möjligt att bygga ut Knappekullaskolan till en F-9-skola. Det har kommit nya bullerregler sedan vi började planera för att bygga om både Knappekulla- och Torpskolan till F-9-skolor, och det blir orimligt dyrt att bygga bort bullret, svarar Lill Jansson, Liberalerna, kommunalråd med specialområde skola.

De nya bullerreglerna gäller bara nybyggnation, och påverkar alltså inte de skolbyggnader som redan finns.

Det kan bli så att Torpskolan byggs ut till en f-9-skola tillsammans med en helt ny skola. Men detta är inte säkert. Politikerna tittar på olika alternativ.

Vilka alternativ tittar ni på?

– Hittills har vi tittat på en helt ny skola i Norra Hallsås. När kommunstyrelsens arbetsutskott hade möte nu i onsdags sa vi dock att vi vill ha en helhetsbild över hela Lerum för att se vilka alternativ som kan finnas, det vill säga inte enbart titta på området Knappekulla/norra Hallsås.

Vad blir kostnaden för att bygga en skola på annan placering på Knappekullaskolans tomt alternativt ny placering i Norra Hallsås?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Det beror bland annat på hur stor skolan ska vara, hur stor en eventuell idrottshall ska vara och hur många nya tillfartsvägar som behöver byggas. Men det handlar om stora belopp, så mycket kan jag säga. Byggkostnaderna har skjutit iväg de senaste åren.

Om det blir en placering i Norra Hallsås: kommer Knappekullaskolan att finnas kvar?

– Jag kan inte säga något definitivt men i dagsläget pekar det på att Knappekullaskolan ska vara kvar. Politiskt har vi inte diskuterat något annat. 

Kommer Aspenässkolan finnas kvar?

– Ja, men den kommer att behöva byggas ut framöver, vilket vi behöver göra med många skolor. Tittar man på befolkningsprognosen så är vi en växande kommun och vi är definitivt en barnkommun, vilket jag tycker är väldigt roligt, men det betyder att det krävs fler förskolor och skolor. Det i sin tur kommer att innebära mycket stora ekonomiska investeringar framöver. För fler barn och ungdomar betyder inte bara fler skolor och förskolor, det innebär också  ett ökat behov av kulturskolelokaler, idrottshallar och annat som barn och barnfamiljer behöver.

Finns det, som det är nu, platser till alla elever som ska till högstadieskola i Lerum till hösten?

– Just nu finns inget som tyder på något annat. Där- emot kommer det att bli trångt och möjligen kommer mindre ombyggnationer att krävas. Jag vågar dock inte garantera att alla elever får plats på den skola man väljer i första hand, det beror på hur eleverna väljer, det där ser ju lite olika ut år från år. 

När kan byggnation påbörjas och när kan de nya skolorna stå klara?

– I norra Lerum, där Knappekulla- och Torpskolan ligger, är de nya skolorna klara tidigast hösten 2022. När det gäller skolorna i Floda och Tollered har vi tidigare beslutat att de ska byggas ut till F-6-skolor. Det krävs ju en del anpassningar och ombyggnationer för att det ska bli möjligt, men jag kan inte svara på exakt hur tidplanen ser ut. Tidigare än hösten 2019 kommer det dock inte att vara färdigt. När det gäller Gråbo, pågår planeringen för att bygga ut Lekstorpsskolan. Planen är att en tillbyggnad ska vara klar hösten 2020.

Kommer befintliga platser räcka till alla elever fram till dess?

– Bedömningen vi gör nu är att det kommer att behövas tillfälliga lokallösningar i Lerum innan de nya skolorna är på plats. I Floda är det tillgången på platser på Alléskolan som är mest bekymmersam, det är möjligt att det kan behövas tillfälliga lösningar även där. Även i Gråbo kan det behövas tillfälliga lokaler på Lekstorpsskolan. Som sagt, det är trångt på många skolor just nu.

Har du något annat du vill säga med anledning av det här?

– Inte mer än att vi gör allt vi kan för att få nya skolor, utbyggnationer och anpassningar på plats så snart det bara går. Kommunen har lite växtvärk just nu kan man säga och det här med att bygga nytt och bygga om, det handlar om långa processer som tar lång tid så under tiden kommer vi behöva använda oss av tillfälliga lösningar.