Svar på Eva Anderssons (C ) debattinlägg den 15 februari

Debatt

När Andersson i sitt debattinlägg påstår att Lerums kommun har en välskött ekonomi är det inte mer än rätt att boende i Lerums kommun får kännedom om politikernas vanskötsel genom att under många år försatt medborgarna i en gigantisk skuldbörda (2 326 Mkr), och som närmar sig ett helt års skatteinkomster inkl. verksamhetsintäkter och bidrag på 2 700 Mkr. Under åren 2018–2020 planerar politikerna låna upp ytterligare 551 Mkr.

De kommande åren har kommunen budgeterat ett överskott per år med cirka 55 mkr. Det ger dock ingen beredskap när vi går in i nästa lågkonjunktur, då kommunens omsättningstillgångar uppgår med endast 489 Mkr (år 2016).
För att möta en nettokostnadsökning med 234 Mkr under åren 2017–2020 för verksamheten bedömer de styrande i kommunen att skatteintäkterna stiger med 300 Mkr under år 2017–2021. Att täcka denna kostnadsökning med ökade skatteintäkter med 15 procent är inte realistiskt under en kommande lågkonjunktur, då arbetslösheten kommer stiga.

Enligt riksbankens bedömning kommer BNP-tillväxten och antal sysselsatta att minska de närmaste åren.
Enligt kommunens bedömning kommer de finansiella kostnaderna under 2018–2020 ligga kvar på 25 Mkr, trots en planerad upplåning med ytterligare 551 mkr till över 3 miljarder kr.

Kommunen tycks bortse från riksbankens bedömning (Finanspolitisk rapport, februari 2018) om att 10-åriga obligationsräntan bedöms stiga mellan åren 2016 till 2020 med 2 procent. Detta skulle innebära att kommunens räntekostnad som under några år av extrem låg ränta endast uppgått till 24 Mkr (år 2016) kommer stiga med ytterligare 60 Mkr, vilket skulle innebära att budgeterat överskott blir ett underskott.

Genom att under många år underlåtit att amortera av på skulden förväntas kapitalkostnaden stiga i takt med kommande räntehöjningar.

Då det skulle krävas omfattande skattehöjningar för att råda bot på kommunens skuldbörda väljer man hellre att vältra över skuldbördan till kommande generationer. Om politikerna tog sitt ansvar med god hushållning av ekonomin hade vi haft en hanterbar situation. Kommande skattehöjningar kommer leda till att viljan att verka och bo i Lerum avtar, med minskade skatteintäkter som följd.

Var och en förstår att detta inte kan få fortsätta om inte kommunen ska tvingas dra ner på vår välfärd.
Boende i Lerums kommun bör fundera på om det är lämpligt att låta nuvarande politiker få fortsatt förtroende.

Sverigedemokraterna i Lerum