Trängselskatt – till vilken nytta?

Debatt

Lerums bilister bidrar årligen med cirka 100 miljoner miljoner i trängselskatt, vilket är 10 procent av det totalt inkasserade beloppet. Vad får Lerums bilister i utbyte?

Om trängselskatten
Den infördes i Göteborgs stad 2013 efter att Riksdagen hade fattat det formella beslutet. Beslutet medger att trängselskatt får tas ut under 25 år och beräknas ”dra in” ca 1 000 miljoner brutto årligen. Efter systemkostnader mm ger detta ett finansiellt utrymme om ca 600 miljoner per år eller ca 14–15 000 miljoner för 25-års­perioden.
I ”förarbetena” till trängselskatten diskuterades mycket om skattens dynamiska effekter, d v s möjligheten att styra trafiken. Detta kallade man ”styrande avgifter”. Men den modellen kom ej att genomföras. Beslutsfattarna tog enbart fasta på att maximera intäkterna, varför finans-skatt är en mera relevant benämning.

Samtidigt minns väl alla att i folkomröstningen (september 2014) röstade 57 % av göteborgarna nej och endast 43 % ja. Socialdemokraterna var först positiva till att folket/göteborgarna skulle få komma till tals i en folkomröstning för att därefter säga nej till denna möjlighet.
Det sammanfattande omdömet blir därför:
• Trängselskatten har låg legitimitet9
• Felaktig teknisk utformning (låg systemeffektivitet)
• Politikens anseende har tagit stor skada

Vart tar Lerums och övriga bilisters ”trängsel-miljoner” vägen?
Det korta svaret är Västlänken! I det Västsvenska infrastruktur-paketet är Västlänken det helt dominerande projektet, en ”gökunge” i boet.

Mark- och miljödomstolens meddelade dom medför både ökade kostnader och förlängd byggtid, vilket innebär att finansiering nu definitivt saknas för Västlänken. För Göteborg och regionen är nu sanningens ögonblick kommen. Ett viktigt strategiskt beslut måste fattas, d v s om Västlänkens vara eller inte vara. Enligt min mening borde beslutet vara enkelt.
Västlänken måste stoppas!

Argumenten för detta är flera:
• Kostnaden är gigantisk och nyttan försumbar (eller ingen)
• Miljöbluffen… det är uppenbart att Trafikverkets klimatkalkyl inte går ihop. I ett livscykelperspektiv kan Västlänkens klimatskuld aldrig kompenseras.
• Pendlarbluffen… Trafikverket hävdar att pendeltågsresenärer får kortare restider än idag. Sanningen är den rakt motsatta. En beräkning av restider på de fem pendeltågslinjerna visar, att ”medelresenären” får ca tio minuter längre restid per dag.
• Kapacitetsbluffen… beställningen till Trafikverket var 18 tåg per timma och riktning, men av flera skäl visar det sig att Västlänken inte klarar mer än ca 12 tåg per timma. Det är t o m mindre än dagens kapacitet på Göteborgs centralstation.
• Tillgänglighet och framkomlighet i Staden påverkas negativt under den långa byggtiden, 8 – 10 år eller mer.
• Trängselskatten hamnar återigen i fokus… sannolikt blir uppbördsperioden förlängd, 25 år kan bli 50 år eller mer.
Politikens passivitet

Mark- och miljödomstolens utslag kan inte nonchaleras, inte heller en uthållig, påläst och konstruktiv folk­opinion. Det är uppenbart att folket och politiken inte går i takt. Bland trafikanter, medborgare och skattebetalare finns ett stort och tydligt motstånd mot projektet. Sannolikt finns också motstånd hos en ”tyst majoritet” bland ansvariga politiker. Till er vill jag säga… höj rösten och ta för er så att Västlänken kan stoppas.

Höstens kommunalval
Kommunalvalet i Göteborgs stad 2018 kan utvecklas till en ”Fransk efterföljare”, enligt följande scenario:
• Två partier, Vägvalet och Demokraterna, är riggade
• En stor röstpotential, 57 % och kanske mer, är tillgänglig
• Dessutom finns berättigad kritik och stort missnöje med de etablerade maktpartiernas sätt att sköta staden

Valresultatet kan således bli både omvälvande och intressant. Samtidigt måste övriga kommuner i Göteborgsregionen göra gemensam sak med Göteborg. Lerum är en sådan och Centerpartiet har under lång tid drivit motståndet mot Västlänken. Vi anser att pengarna måste destineras till mera angelägna projekt, där Västra Stambanan delen Göteborg – Alingsås och Boråsbanan står högst på dagordningen.

Bilister och Lerumsbor
Tillsammans måste vi se till så att Västsveriges största självmål på 400 år, inte blir verklighet. Även om timmen är sen finns det fortfarande möjlighet att göra rätt. Låt Göteborgsregionens strukturbild vara vägledande, d v s investera i ”ekrarna/stråken” för att åstadkomma regionförstoring och attraktivitet i Västsverige.

Lennart Wassenius (C)