Domaren frias från jävsanklagelse

Kommunen

Domaren vid Alingsås tingsrätt är inte partisk mot kommunen för Systemteknik. Kommunens jurister anmälde honom för jäv men nu har han friats.

Som Lerums Tidning har berättat i en tidigare artikel anmälde Lerums kommun en domare vid Alingsås tingsrätt för jäv. Domaren har hand om målet mellan parterna Lerums kommun och Systemteknik.

Enligt kommunens advokater har domaren gjort uttalanden som gav intrycket att han bland annat har påverkats av subjektiv rapportering om tvisten och att han har tagit del av en nedlagd förundersökning mot Systemteknik. De menade att domaren därigenom hade en förutfattad åsikt om den bevisning som kommunen har tagit upp och ska ta upp.

Enligt kommunens ombud ska domaren också ha sagt att han själv bor i Lerums kommun och att han är angelägen om att kommunens medel används till annat än att driva en kostsam domstolsprocess. Enligt advokaterna kan inte uttalandet tolkas på annat sätt än att rådmannen i egenskap av skattebetalare inom Lerums kommun anser att kommunen inte bör driva den aktuella processen på skattebetalarnas bekostnad. Detta trots att kommunen är svarande i tvisten.

I sin anmälan skrev kommunen ”För att inta denna ståndpunkt ligger det nära till hands att tro att han redan har tagit ställning till målet i sak. Under alla förhållanden kan kommunen inte förlita sig på en opartisk fortsatt handläggning eller prövning av målet.”

Även chefen

Kommunen anmälde även att domstolens chef, lagmannen, kunde vara jävig. Här menade kommunen att lagmannen också varit involverad i målet men att man inte visste i vilken utsträckning och därför överlät till tingsrätten att bedöma huruvida även han är jävig.

Det har dock visat sig att lagmannen inte handlägger målet.

Vad gäller domaren har han i ett yttrande skrivit ”Det har inte framförts någon ståndpunkt från tingsrättens sida som gett part anledning att ens misstänka att handläggningen inte varit opartisk. Tvärtom har tingsrätten haft som avsikt att bereda part och ombud att få möjlighet att få sin sak behandlad vid en objektiv handläggning.” Han visar också på en rad sätt detta har gjorts tydligt.

Domaren skriver också att han visserligen nämnde att det har skett en förundersökning i brottmål, vilket också part har fört fram, men att denna var nedlagd. ”Rätten har självklart ingen kunskap därutöver, eftersom för­undersökningen torde vara belagd med sekretess och inte är ingiven i målet.”

Inte relevant

Han skriver vidare ”Att informera om att rättens ordförande bor inom Lerums kommun torde inte vara en uppgift av betydelse eller dignitet för en jävsfråga. Alla kommuninvånare oavsett yrke har rätt att förvänta en kostnadseffektiv handläggning.”

Det är Ove Lindström, chef på Borås tingsrätt, som har utrett jävsanklagelserna. Tingsrätten avslår jävsinvändningen mot både domaren och domstolens chef. Han skriver ”av handlingarna i målet framgår att målet är omfattande, komplicerat och uppmärksammat.” Och fortsätter ” vid en samlad bedömning av det som framgår av tingsrättens protokoll, Lerums kommuns anmälan om jäv och domarens yttrande angående vad som förekom vid den fortsatta muntliga förberedelsen den 30 januari 2018 anser tingsrätten att det inte framkommit att domaren har sådana bindningar, eller sådan nytta eller sådant obehag av en viss utgång i målet att det påverkar hans ställningstagande. Det föreligger inte av sådan anledning någon särskild omständighet som inverkar på hans oberoende eller oavhängighet.”

Inleddes 2015

Målet, som nu behandlas i Alingsås tingsrätt, inleddes våren 2015. Det handlar om att Systemteknik har stämt kommunen på utebliven betalning på 3,2 miljoner kronor för utförda jobb. Företaget vill också att kommunen ska betala kostnader i målet.

Kommunen å sin sida bestrider käromålet och yrkar ersättning för kostnader i målet. Enligt kommunen har företaget överfakturerat Lerums kommun minst närmare tio miljoner kronor, vilket i det här målet är en kvittningsmotfordran, alltså inte en totalsumma som företagaren ska betala utan en kvittning mot företagarens krav.

– Vi menar att de fakturor som vi inte har betalat, och som uppgår till ca 3,2 miljoner kronor, inte ska betalas av kommunen utan kvittas mot den skuld som Systemteknik har gentemot kommunen (beroende på Systemteknik överfakturering) samt att Systemteknik ska betala överskjutande belopp till kommunen, säger Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist.

Tvisten mellan företaget och kommunen startade dock tidigare, när kommunen polis­anmälde företagaren för att ha överfakturerat. Denna utredning beslutade åklagaren att lägga ner 2015 eftersom brott inte kunde styrkas. Under utredningen kom det fram att det fanns brister i kommunens egna organisation, dessa har åtgärdats.