Replik angående arbetstidsförkortning

Debatt

Svar till Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V).

Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Därför har vi i GrönBlå Samverkan under vår tid i ledning haft ett starkt fokus på just personalfrågorna. Vi har fattat ett flertal viktiga beslut för att öka attraktiviteten för Västra Götalandsregionen som arbetsgivare och därmed säkra personalförsörjningen och få medarbetare att stanna kvar. I höstas fördubblade vi ob-ersättningarna för nattjänstgöring och vi går vidare med nästa steg genom en höjning av ob-ersättningarna för helgtjänstgöring med 15 procent. Vi har tagit fram en modell för lönekarriär, utökat antalet ST-block inom allmänmedicin och påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling, så att medarbetarnas kunskap och kompetens används på bästa sätt. Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor samt avsatt resurser för kompetensutbildning för undersköterskor. Vi har även fattat beslut om lönepolitiska riktlinjer med lönesatsningar riktade till specialistsjuksköterskor.

Redan idag pågår en rad försök med olika arbetstidsmodeller på våra olika sjukhus som regleras i de lokala avtalen. Den oenighet kring synen på olika arbetstidsmodeller, som Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V) försöker måla upp, finns således inte. Sanningen är i själva verket att GrönBlå Samverkan öppnat upp för att låta verksamheterna testa olika arbetstidsmodeller. Men till skillnad från Vänsterpartiet, som med ett ovanifrånperspektiv vill driva igenom arbetstidsmodeller definierade av politiken, har vi i GrönBlå Samverkan en ödmjuk inställning till att verksamheterna måste få lov att arbeta fram arbetstidsmodeller som fungerar för just deras behov. Några utav arbetstidsmodellerna har gett lovande resultat och har inneburit en bättre arbetsmiljö för verksamheterna. Dessa initiativ har kommit just från verksamheterna själva.

Det är verksamheterna som själva har bäst kunskap om vad som inte fungerar och vad som fungerar på sin arbetsplats. Politikens ansvar blir då att ge dem möjlighet till att förändra, vilket vi i 2018 års budget har gjort. Vi har möjliggjort för utvecklingen och införandet av arbetstidsmodeller. Ett nytt avtal med Vårdförbundet har ingåtts, vilket har inneburit en sänkning av nattarbetstiden till 34 timmar och 20 minuter.

Det är sant att vi inte har sagt ja till Vänsterpartiets förslag som innebar att man från politiken ska bestämma hur verksamheterna ska arbeta. Vi vill istället ge verksamheterna förutsättningar att organisera arbetet på bästa sätt utifrån sina lokala förhållanden. Att det som fungerar på operation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) också fungerar på intensiven på Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL) är nämligen inte alls säkert. För oss är det helt enkelt viktigare att lyssna på dem som kan verksamheten bäst.

Gunilla Levén (M)
Ordförande, Personalutskottet

Tina Ehn (MP)
Ledamot, Personalutskottet

Birgitta Adolfsson (L)
Ledamot, Personalutskottet

Cecilia Andersson (C)
Ledamot, Personalutskottet

 

Conny Brännberg (KD)
Ersättare, Personalutskottet