Svar Sverigedemokraterna i Lerum, LT 28/2

Debatt

Svar Sverigedemokraterna i Lerum, LT 28/2.

Av en kvalificerad omvärld som exempelvis kredit­institut och bransch­analytiker betraktas inte Lerums kommun som en skuldtyngd kommun och det finns ingen anledning att anta att Lerums kommun framöver kommer att bli betraktad som en skuldtyngd kommun med utgångspunkt från de planer som beslutats. Lerums kommun betraktas som en kommun med en god ekonomi.

Lerums kommun har ingen gigantisk skuldbörda. Vid jämförelse med Göteborgsregionens 13 medlemskommuner är det endast 2 som har lägre långfristiga skulder per invånare än Lerums kommun.

Av den angivna skuldbördan på 2 326 miljoner kronor så avser 888 miljoner räntebärande långfristig upplåning. De övriga 1 438 miljonerna avser avsättningar gjorda för framtida pensionsåtaganden samt medel som är relaterade till den kommunala affärsverksamheten som exempelvis vatten och avlopp.

Av de budgeterade räntekostnaderna avser mindre än hälften räntekostnader för upptagna lån. Resterande är framförallt relaterat till avsättning för framtida pensionskostnader. Kommunens räntekostnader under planperioden grundas på finansmarknadens förväntningar avseende ränteutveckling samt ränteberäkningar utförda av kommunens pensionsbolag. Prognoser om skatteintäktsutveckling och konjunktur görs av intresseorganisationen Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Eva Andersson (C)
Kommunalråd