På gång. Byggplatsen för den nya återvinningscentralen är Stenkullens industriområde, längs med Tollestorpsvägen.

Ingen ny ÅVC i år

Kommunen

Den nya återvinningscentralen i Stenkullen blir inte klar i år som planerat.
Det är i nuläget oklart när byggnation kan påbörjas.

Kommunen ska få en ny återvinningscentral, ÅVC, men det blir inte så snart som det först var tänkt.

Maria Hansen, renhållningschef på Lerums kommun, förklarar att utredningsarbetet pågår. 

Vad händer i ärendet?

– Kommunen håller på med markutredningar.

Vad sker härnäst?

– Vi avvaktar tills utredningarna är klara.

Är det fortfarande så att den nya återvinningscentralen ska vara klar 2018?

– Nej, ny återvinningscentral kommer inte vara klar 2018.

Ska det fortfarande byggas en ny rondell vid Tollestorpsvägen? När byggs den i så fall?

– En rondell ska byggas vid Tollestorpsvägen/Gråbovägen. Start av bygget planeras vår/sommar 2018.

Vad kommer det kosta?

– I investeringsbudget för ny ÅVC finns 35 miljoner kronor, i budget för rondellen finns sju miljoner kronor.

Vad kommer hända med Hultet?

– Det finns inga politiska beslut om vad som ska hända med Hultet.

Den befintliga återvinningscentral på Hultet är dåligt anpassad till de avfallsvolymer som produceras inom kommunen idag. För att bättre tillmötesgå kommuninvånarnas behov har Lerums kommun beslutat att bygga en ny central, och hittat en plats för denna i Stenkullens industriområde.

I dagsläget används platsen mycket sporadiskt, på vintern är den snölager.

En tanke med placeringen är att den ligger centralt i Lerums kommun med endast några kilometers resväg för en majoritet av kommuninvånarna. Syftet är att effektivisera avfallshanteringen och bidra till ett ökat kretsloppstänkande och en ökad återvinning i kommunen.

Kommuninvånarna ska kunna lämna sitt grovavfall, returavfall, trädgårdsavfall samt sitt farliga avfall. Avfallet sorteras och mellanlagras i olika containrar och behållare för att sedan transporteras vidare till olika behandlingsanläggningar.