Faksimil 4 april 2019. LT har skrivit om den oerhört långa väntan på att få byggstart på projekt som har fått positivt planbesked.

Lång väntetid till byggstart

Kommunen

Företag som vill bygga bostäder kan få vänta oerhört länge på att få komma igång – trots att politikerna är positiva till projektet. Moderaterna vill få till en ändring.

Moderaterna har skrivit en motion om resultatfokuserad styrning av kommunens planberedning. Partiet konstaterar att kommunen både har långa handläggningstider för att få fram byggrätter och lång kö för ärendehantering av bostadsbyggnation. Enligt partiet kan det ta mellan fem och tio år, och ibland längre tid, innan ett bostadsprojekt som fått positivt planbesked av politiken ens handläggs av kommunens tjänstemän. Med positivt planbesked menas att politikerna är positiva till bostadsprojektet och vill att förvaltningen jobbar vidare med projektet.

Moderaterna ser med oro på dagens situation, och menar att det faktum att handläggningen tar så lång tid samt den långa ärendekön har blivit en accepterad företeelse hos både politiker och tjänstemän. Detta hindrar i sin tur att problemet åtgärdas.

I motionen skriver man ”konsekvensen av köbildningen på sektor samhällsbyggnad är att utvecklingen av vårt samhälle bromsas”…” I denna bristsituation prioriteras dessutom stora initiativ före små, vilket i förlängningen får mycket stor betydelse för hur Lerum ser ut i framtiden.”

Ställa krav

Moderaterna lyfter fram andra kommuner med tydlig resultatfokuserad styrning av kommunens planberedning gett en bra effekt. Och skriver ”Vi menar att en förändring måste börja med att högsta politiska ledningen ställer krav och sätter upp mål.”

Motionen lämnades över till kommunfullmäktige, KF, som beslutade att skicka den till kommunstyrelsen, KS, för beredning.

I KS föreslog Moderaterna, med stöd från Kristdemokraterna, att motionen skulle skickas till utskottet för samhällsbyggnadsfrågor för vidare beredning och politisk diskussion.

– Vi tycker att motionen är av karaktären politisk styrning av förvaltningen. Istället för att göra som vi föreslog valde majoriteten, där Socialdemokraterna verkade mycket drivande, att skicka motionen till förvaltningen för beredning, säger oppositionsrådet Alexander Abenius och fortsätter:

– Detta menar vi är vansinne då förvaltningen rimligtvis inte borde yttra sig över en motion som säger hur vi i politiken ska styra förvaltningen. Det är att fullständigt abdikera från sin roll som styrfunktion.

– Det ska också tilläggas att det vi föreslår inte påverkar kommunens budget då planenheten i stort är självfinansierad då byggföretagen får stå för utredningskostnaderna. 

Tar tid

Motionen ligger nu hos förvaltningen.

– Och vanligtvis brukar beredning av en motion ta allt mellan två och åtta år. Men vi har tänkt att ta över makten efter valet, så då inför vi det ändå, säger Alexander Abenius. 

Kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) konstaterar att Lerum är en attraktiv kommun att bygga, bo och flytta till, vilket innebär att det är ett tryck från marknaden att få till stånd nya bostäder i kommunen.

– Vi behöver också se till att vi inte förbygger oss så att befolkningstillväxten blir för stor eftersom det medför stora utmaningar för kommunen att tillhandahålla den service som behövs i form av till exempel nya förskolor och skolor och att kunna rekrytera den personal som behövs, säger han.

Varför skickade ni motionen till förvaltningen för beredning:

– Det är den vanligaste hanterande av en motion eller medborgarförslag, som vi inte direkt vill avslå eller bifalla. I detta fall vill vi att förvaltningen ska återkomma med en konsekvensanalys om vad det skulle innebära om vi väljer att bifalla motionen. Vi vill öka planproduktionen och har gjort olika insatser för detta men det är viktigt att vi får underlag på vilka konsekvenser våra beslut får innan vi fattar dem. Det är så klart viktigt med välgrundade beslut, speciellt i frågor som kan få stora konsekvenser.

Hur ska situationen med den långa tiden innan byggstart lösas?

– Vi har gett förvaltningen i uppdrag att se över hur vi kan snabba upp planprocessen. Vi prövar också flera detaljplaner med så kallad exploatörsdriven planprocess där exploatörerna själva gör en stor del av arbetet. Vi har också gett förvaltningen ett speciellt uppdrag att se över hur vi kan hantera mindre och enklare planer och planförändringar så att dessa inte hela tiden får stå tillbaka till förmån för större och mer komplicerade planer.

– Ett generellt problem är att det är svårt att rekrytera personal eftersom det råder en sådan rejäl högkonjunktur i Göteborgsregionen där alla kommuner slåss om de olika kompetenser som behövs.