Tar lång tid innan planer antas

Kommunen

Annika Sjöberg, sektorschef på samhällsbyggnad, svarar på varför det tar så lång tid innan en detaljplan kan antas och andra frågor.

Hur många detaljplaneförfrågningar för bostadsbyggnation ligger på vänt?

– Ett tjugotal ärenden med bostadsinnehåll, som fått positivt planbesked, är planerade för framtida planstart. Det är allt från ett fåtal bostäder till betydligt större projekt. Vi har en planering som sträcker sig fram till 2025, så det är även planer som inte startar förrän om några år.

Hur ser fördelningen ut per kommundel?

– Ungefär hälften är i Lerum, följt av Floda och Gråbo. Vilket väl speglar befolkningens fördelning i kommunen.

Hur lång tid tar det innan en detaljplan kan antas?

– Det beror helt och hållet på detaljplanens komplexitet. Just nu har vi många detaljplaner igång med så kallat utökat förfarande. De kräver en stor mängd utredningar. Tidplanen påverkas exempelvis av platsens förutsättningar som buller, geoteknik och trafik. I dessa frågor är inte kommunen beslutsfattare utan de styrs av myndigheter som länsstyrelsen och Trafikverket. Tidplanen påverkas även av eventuella överklaganden. Därför är 32-48 månader mellan uppdrag och antagande varken ovanligt eller anmärkningsvärt för ett så omfattande arbete.

Hur prioriterar ni i vilken ordning ni arbetar med dem?

– En prioritering kan föreslås från förvaltningen sida, baserad på kunskaper om exempelvis hur pågående planering påverkar kommande planering i olika områden. Men i slutänden är det ett politiskt beslut.

Varför tar det så lång tid?

– Varje planarbete innebär ett myndighetsutövande, inte bara från kommunens sida. Det måste alltid säkerställas att lagstiftningen följs och att den demokratiska processen inte åsidosätts. Det tar tid att få beslut från myndigheter och remissinstanser. Både sakägare och allmänhet måste också få möjlighet att yttra sig, vilket görs i samband med samråd och granskning.
Varje skede i detaljplanen kräver dessutom en politisk hantering.