Svar till Elisabeth Sandén

lt-debatt

Tack för en uttömmande insändare angående Aspenäs Villastad. Som du mycket riktigt påpekar handlar det inte om motstånd mot förtätningen i sig. Det finns många bra exempel på utmärkta avstyckningar. Istället handlar det om där förtätningen blivit huvudlös. Genom att man spränger ner bergen och sedan lägger tillbaka sprängstenen får man tomtmark som ligger betydligt högre än kringliggande fastigheter. Det rör sig i många fall om flera meter. I samband med sprängningarna försvinner också all vegetation. Gräs och buskar kan ju alltid återplanteras men hur går det med bergen och gamla uppvuxna träd, de som gett Aspenäs sin speciella kulturmiljö?
Du skriver att när kommunfullmäktige upphävde principen om minsta tomtstorlek, 2016, var Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte delaktig vare sig i beslut eller handläggning av den frågan. Sannolikt har fullmäktige helt gått på kommunstyrelsens förslag, utan debatt och utan att tänka på vad konsekvenserna skulle kunna bli. Och blev.  Det är förvånade, och känns rättsosäkert när kommunstyrelsen fattar beslut utan att diskutera med de  berörda egna nämnderna. Eftersom det mesta egentliga beslutsfattandet i Lerums kommun sker i kommunstyrelsen, innan ärendet når fullmäktige,  är det av största vikt att  kommunstyrelsen skaffar sig ett bra underlag innan de förordar något som får stora konsekvenser för miljön.
I din insändare skriver du också att kommunens bygglovsenhet nu tagit situationen på allvar och gett en handläggare uppgiften att se över förutsättningar för att få till stånd en reglering av området innan en värdefull kulturmiljö går helt förlorad.  Vi hoppas mycket på detta. Och att något sker snabbt och innan det är för sent.

  • Siv och Bo-Staffan Josefsson