Miljöpartiet om Aspenäs och områdesbestämmelser

Debatt

Det är glädjande med det stora engagemang som har framkommit i flertalet insändare nu under våren 2018 angående Aspenäs. Det är tydligt att de allra flesta värnar om kulturmiljön och vill se stor varsamhet i utvecklingen.
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-17 om ”Upphävande av policy om tomtstorlekar för villatomter inom sammanhållen bebyggelse”. Beslutet i KF var enigt och någon större diskussion förekom inte. Det beslutet kopplat till en stor byggboom, samt brist på byggbara tomter blev upptakten till stor ökning av ansökningar om tomtavstyckningar.

Det är där vi är nu. Både tjänstemän och vi på politisk nivå med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor har insett att det är brådskande att styra upp utvecklingen. Arbete har inletts för att få till stånd en reglering, i bästa fall områdesbestämmelser, som kan sägas vara en enklare form av detaljplan. Detta sker i en period när personalresurserna på plan­avdelningen är knappa och prioritering krävs för att satsa på de mest angelägna projekten.

Alexander Abenius skriver i senaste LT om hur Moderaterna är angelägna om att få Områdesbestämmelser för Aspenäs och hur de värnar om medborgardemokratin. Det är som att slå in en öppen dörr! Det är just den frågan som förvaltningen sedan ett tag undersöker lämpligt sätt att ta tag i. Det skall även sägas att inte heller Moderaterna hade några invändningar när frågan om tomtstorlekar var uppe i KF i december 2015.
Vi inom Miljöpartiet – är för ordning och reda – och ser positivt på att det upprättas områdesbestämmelser för Aspenäs, såväl som för andra områden där bebyggelsetrycket är stort t ex Torpadal. Många områden som är jämförliga har sedan länge detaljplaner, t ex Hallsås, Åtorp, Solås, Stamsjön. I de områdena blir det en lugnare utveckling och en smidigare bygglovsutredning.

Rutger Fridholm (MP)
kommunalråd, ordförande ­i Samhällsbyggnadsutskottet
Elisabeth Sandén (MP)
ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden