Öppning för Västra Stambanan?

Debatt

I den av regeringen beslutade infrastrukturplanen uppmanas Trafikverket att till nästa planperiod som börjar 2022, förbereda för att åtgärda Västra Stambanan. Det betyder i praktiken att man kan räkna med att sträckan Göteborg – Alingsås påbörjas under 2020–talet.

Detta är glädjande. Västra Stambanan är den enda rimliga lösningen för järnvägstrafik mellan Göteborg och Stockholm på kort och medellång sikt. Med relativt begränsade investeringar (10 – 12 mdr) kan restiden kortas till 2 tim 30 minuter mellan Göteborg och Stockholm. Till största delen sker investeringarna mellan Göteborg – Alingsås, som är den stora återstående flaskhalsen på banan.

Lokaliseringsstudier pågår i regi av Stambanegruppen och det råder enighet mellan Trafikverk, samtliga kommuner utmed banan upp till Stockholm samt Västra Götalandsregionen att hitta en dragning norr om sjön Aspen och utanför Lerums och Partilles tätorter.

För Lerums del innebär det att nuvarande bana i framtiden kan användas exklusivt för pendeltrafik medan fjärr- och godstågen trafikerar en bana utanför tätorterna.
På lång sikt kan det nationella höghastighetsprojektet bli klart och nya trafikmönster skapas. I dagsläget råder stor osäkerhet om i flera viktiga frågor, till exempel dragning, hastigheter, finansiering.

Björn Stahre
ordförande Järnvägsföreningen