Foto: Per Anger
Omtvistat. Det kan komma att bli bostäder på Roteberget i Lerum.

Byggplaner väcker kritik

Lerum

En skiss på tänkbar byggnation på Roteberget i Lerum har vållat debatt på LT:s insändarsidor. Men hela ärendet befinner sig fortfarande i sin linda, och det är inte klart hur en eventuell byggnation kan komma att se ut.

Den senaste tiden har det varit en livlig debatt på LT:s insändarsida och webb gällande en ansökan om planbesked som byggbolaget GBJ Bygg Väst AB lämnade in till Lerums kommun i augusti förra året.

Bakgrunden är en avsiktsförklaring som träffades mellan bolaget och Lerums kommun hösten 2016 om byggnation av massivträhus för bostäder i Lerums kommun. Målet var att ett första projekt skulle starta under 2017 och att det därefter skulle tas fram projekt omfattande cirka 50 bostäder per år under fem års tid, totalt 250 bostäder. Detta skrev LT om i oktober 2016.

Fem områden

I avsiktsförklaringen pekades fem områden ut som skulle utgöra grunden för planeringen: Lillies väg 10 i Lerum, Hjällsnäs 5:6 i Gråbo, Roteberget i Lerum, Norra Hallsås etapp 2 i Lerum samt Södra Floda i Floda.

I augusti 2017 lämnade GBJ Bygg Väst AB in en begäran av planbesked för totalt 110 lägenheter på Roteberget, ett skogsområde angränsande till bland andra Per Thams väg och Kring-Alles väg.

I området finns idag tre byggnader, varav en är en förskola.

110 lägenheter

Av byggbolagets ansökan till Lerums kommun framgår att det handlar om nio olika byggnader på cirka fyra våningar och med carport i suterrängplan. Totalt 110 lägenheter på mellan två och fyra rum och kök. Man vill även bygga 140 parkeringar varav 32 i carport under husen och 108 utomhus. På en skiss som har bifogats till ansökan finns de nio husen och parkeringsplatserna utplacerade. Det finns inritat en ny bilväg som ska förbinda husen med det övriga vägnätet.

Fredrik Dahlström, vd för GBJ Bygg Väst AB, betonar att det är Lerums kommun och inte bolaget som har pekat ut Roteberget som ett område för byggnation.

Han berättar att bolaget först skickade in en skiss på hur det skulle kunna se ut och att kommunen därefter uppmanade bolaget att lämna in en ansökan om planbesked. Och det är alltså skissen som bifogats till den ansökan som nu vållar debatt.

– Det är vår och vår arkitekts idé för hur det skulle kunna bli, men eftersom det inte finns någon detaljplan är den väldigt lös. Skissen är framtagen för att visa kommunen på en möjlighet, säger Fredrik Dahlström.

Ett beslut om att ta fram en detaljplan för området fattas i kommunstyrelsen. Något sådant beslut har ännu inte fattats, och det finns heller ännu inget ärende på politikernas bord.

Rutger Fridholm (MP) är kommunalråd med särskilt ansvar för området samhällsbyggnad. Han bekräftar att man från politiken såg Roteberget som en tänkbar framtida plats för att bygga nya bostäder.

– Det är ont om centrala markbitar som man kan bygga bostäder på, det här ligger centralt i Lerum. En viss exploatering tyckte vi att det borde vara möjligt att göra där. Men vi diskuterade det inte i detalj.

Den nu aktuella skissen har Rutger Fridholm sett först nu i dagarna, efter att ha uppmärksammats på diskussionen som brutit ut på LT:s debattsidor.

– Det ser ut att vara en för kraftfull exploatering, säger han om skissen.

Samråd och utställning

Om kommunstyrelsen beslutar om detaljplan får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till plan som går ut på samråd. Under samrådet får berörda sakägare och myndigheter komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och det görs eventuellt ändringar i förslaget som därefter ställs ut. Först därefter kan förslaget till detaljplan tas upp i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för antagande. Hela processen kan ta flera år.

Så det kan komma att bli bostäder på Roteberget, men det är fortfarande oklart när och i så fall hur många.

– Det kanske inte ens blir under nästa mandatperiod, säger Rutger Fridholm.