Bevara Tingshusparken!

Debatt

Det börjar finnas ett överskott av nybyggda bostadsrätter enligt uppgifter i landets större tidningar. Trycket för att forcera fram planer för nya lägenheter har minskat något. Det innebär mer tid för kommunerna att planera långsiktigt för ett gott samhälle. Man behöver inte sälja ut kommunal mark, som t.ex. parkmark där den behövs som mest.

Vi tänker på Tingshusparken i Lerums centrum! På kommunens hemsida har man under mer än ett års tid visat skisser med bebyggelse som skulle spoliera parken. I förslaget visas att en stor del av parken ska bebyggas med 5-6-våningshus. Det som då blir kvar av parken är huvudsakligen några skuggiga raviner ner mot Säveån. I anslutning till att planbesked har lämnats har kommunens tjänstemän påpekat att förslaget bör omarbetas. Dels för bättre tillgänglighet till Säveån, och dels för att Tingshuset med tillhörande park bereds tillräckligt utrymme såväl funktionellt som visuellt. Vårt förslag är att i linje med tjänstemännens uttalade begränsa exploateringen till nuvarande tomtmark och den närmaste ytan öster om den. Se streckad linje på bifogad bild. Inom den ytan kanske högre bebyggelse kan prövas.

Det är hög tid för Lerums invånare att sätta ner foten innan planeringen gått för långt! Parken är en fin tillgång nu och i framtiden och behöver bevaras i sin största del bl.a. med tanke på övrig planerad bebyggelse i Lerums centrum.
Vad säger de politiska partierna i frågan? Skall parken sparas för framtida generationer eller säljs ut för privat exploatering? Vi och andra vill gärna ha ett besked före valet.

Sven-Erik Aljered
Samhällsbyggare
Olof Ohlsson
Arkitekt