Kommunjuristen: ”Förbudet kvarstår”

Lerum

Lerums kommunjurist Maria Egerlund Fletcher svarar på frågor om vattenskoteråkning.

Varför står det att det inte är tillåtet att åka vattenskoter på hemsidan?

– Vattenskoterförordningen, som utgör svensk lag, samt Länsstyrelsens beslut gäller alltjämt, de har inte upphävts. Förbudet kvarstår därför, även om det för tillfället inte sker någon tillsyn eller lagföring för brott mot förbudet.

Vad gör ni om någon åker vattenskoter?

– Kommunen har inga befogenheter i den här frågan.

Hur ser kommunen på vattenskoteråkning?

– Det är naturligtvis mycket olyckligt att lagstiftarens och beslutsmyndighetens intention inte kan upprätthållas avseende de platser där det har ansetts att det ska vara förbjudet med vattenskoterkörning av hänsyn till störningarna det orsakar för allmänhet samt djur- och naturliv. I övrigt har, mig veterligen, kommunen inga särskilda synpunkter på just vattenskoteråkning.

Något annat du vill säga med anledning av det här?

– Det föreligger sjötrafikföreskrifter för vissa av kommunens sjöar, exempelvis Aspen, där motorbåtstrafik är förbjuden inom vissa områden och där det även råder hastighetsbegränsningar. Dessa föreskrifter ska man självklart följa oavsett.

– Även övriga regler gällande sjötrafik gäller, det vill säga, den som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar.