Krönika: Miljöpartiets Lerum 2022

Val 2018

I skrivande stund är det Earth Overshoot Day. Det innebär att jordens totala resurser för hela 2018 är slut redan den 1:a augusti och att vi resten av året lever över våra resurser. Fler och fler inser att det är allvar nu. Även här i Sverige har värmeböljan, torkan och skogsbränderna lämnat få oberörda. I lilla Lerum råder det just nu grill och- vattningsförbud och vi kokar vårt eget vatten.

Miljöpartiet de Gröna i Lerum har en mycket viktig uppgift: att tydliggöra att en kraftfullare miljöpolitik är grunden för vår trygghet och vår välfärd. Vi vill inte använda oss av skrämseltaktik, vi vill tala klarspråk, vi vill helt enkelt inte skicka notan för vår överkonsumtion till våra barn och barnbarn.

Det behövs ett brett folkligt stöd att driva en miljövänlig politik. Och det är här och nu vi har en möjlighet att tillsammans höja medvetenheten och skapa en hälsosam levnadsmiljö för våra invånare samtidigt som vi sätter grunden för att kunna vara stolta över att år 2025 har kommunen uppfyllt visionen som ledande miljökommun.

År 2022
Mitt Lerum har bilfria centrum – Varför är detta så bra tänker du? Räcker det inte att källsortera, byta till lågenergilampor och ha solceller på villans tak? Nä, inte riktigt. I takt med att Lerum växer och vi blir fler och fler invånare så vill vi ha mer plats för människorna i de tätbebyggda områdena i Lerum, Gråbo, Tollered, Sjövik och Floda. Kommunens centrum ska inte bara vara en plats man reser igenom, utan en plats där man stannar.
Eftersom de högsta halterna av luftföroreningar förekommer på motorvägen eller centralt belägna gaturum är tiden man vistas i dessa miljöer avgörande för exponeringen för luftföroreningar, oavsett om man åker bil, går, cyklar.
Bilfria centrum skapar rum för möten och plats för människor att umgås. Istället för bilar har vi plats att leka på, möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Istället för dålig luftkvalité har vi möjlighet att utveckla evenemanget växtrum där Lerumsborna kan ha botanikvandringar eller ha picknick.

Mitt Lerum satsar på järnvägen och fler järnvägsspår. Genom att satsa på tätare pendeltrafik ges människorna som bor kring små pendelstationerna möjlighet att åka kollektivt. Alla dessa bilresor fram och tillbaka från jobb och skola är inte bra för miljön. Det är inte bra för någon.

Mitt Lerum har fler naturreservat – inte för att vara tråkiga bakåtsträvare! Utan för att vara framåtsyftare. Vi måste arbeta för att stärka skyddet för värdefulla naturmiljöer och vi måste arbeta för att ingen exploatering ska ske inom Naturvårdsprogrammet som är en viktig del av Lerums vision som ledande miljökommun 2025.
Att värna om den biologiska mångfalden och att respektera strandskyddet samt bevara den mosaik av naturtyper som Lerum faktiskt har: våtmarkerna i kommunen, Mjörns strand och småvattendrag, Alebäcken, Häcksjöbäcken, Gaddån/Pliktån samt Lärjeåns och Leråns dalgångar.

Mitt Lerum tar det strukturella diskrimineringen på allvar. I en tid formad av (o)jämlikhet och rasism måste vi investera i människor med skilda bakgrunder och trosuppfattningar. Alla ska får möjlighet att vara del av vårt samhälle på egna villkor. Vi måste tänka utanför ramarna, värna om mänsklig kulturell mångfald och uppmana till kreativitet samt stödja de ideella krafterna som finns i kommunen.

Mitt Lerum 2022 är helt enkelt solidarisk mot människor, natur och djur och kommande generationer och det är precis så Miljöpartiet de Gröna i Lerum vill ha det.