Nöjda. Demensföreningens Peter Keusen och Bengt Arenhag har fått många och bra svar från politikerna.

Många idéer för bättre demensvård

Kommunen

Demensföreningen har ställt en rad frågor till kommunpolitikerna. Svaren visar viss enighet men också stora skillnader. Alla partier vill ha kompetensutveckling för vårdpersonalen. Ett parti vill erbjuda samtalsstöd till anhöriga, ett annat utöka antalet korttidsplatser och ett tredje undersöka möjlighet att starta en demensby.

Demensföreningen i Lerum skickade enkäten till de politiska partierna för att se vilken politik de har för dels de demenssjuka och dels deras anhöriga. Samtliga partier har svarat.

– Det är vi väldigt glada för, säger Bengt Arenhag, som tillsammans med Peter Keusen står bakom utskicket.

Samtliga partier lyfter vikten av fortbildning för personalen. Alla vill också utveckla och stötta anhörigverksamheten.

Demensföreningens representanter lyfter fram Kristdemokraterna, som de tycker har svarat utomordentligt bra.

– KD vill ha en lokalt utformad värdegaranti inom vård och omsorg, införa vårdserviceteam för att avlasta vård- och omsorgspersonal samt förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten, säger Bengt Arenhag.

Keusen och Arenhag lyfter också Liberalernas Lill Jansson och Centerpartiets Eva Andersson, som vill undersöka möjligheten att starta en demensby.

– Lill har kontaktat både mig och Bengt för att höra våra åsikter i saken. Jag var och hälsade på i en demensby i Nedeländerna tidigare i år och det är väldigt spännande koncept, säger Peter Keusen och fortsätter:

– Om det blir av skulle det innebära att Lerum kunde bli ett center för en vård av demenssjuka med yppersta kvalitet.

Viktigt arbete

Det finns så kallade demensbyar i Danmark och Nederländerna, det handlar om ett inhägnat område med boende och olika tjänster, som restaurang och frisör, för främst demenssjuka och anhöriga. Den här typen av områden diskuteras även i Värnamo och Ockelbo.

Peter Keusen fortsätter med att svara på frågan varför de har gjort den här enkätundersökningen:

– Demensförbundet nationellt har skickat ut enkäten till alla riksdagspartier och vi tänkte att det skulle vara intressant att ställa samma frågor lokalt, för det är kommunerna som har det viktiga arbetet att stötta anhöriga och ta hand om demenssjuka.

– Och vi i Demensföreningen i Lerum har bra kontakt med både politiker och tjänstemän, inflikar Bengt Arenhag.

En av frågorna gäller hur vården av personer med demenssjukdom ska förbättras. Här finns det en hel del olika recept för framgång.

Moderaterna tycker att det är viktigt att åtgärda problem med höga sjuktal, dels för att säkerställa att personalen mår bra och dels för att det ska bli så bra vård som möjligt. ”För demenssjuka innebär en hög personalomsättning att de får träffa för många olika vårdanställda vilket ökar risken för bland annat oro”.

Centerpartiet tycker att det ska ske genom att personalen har rätt kompetens och med rätt metoder. C vill få till fler mötesplatser och lyfter att man har varit pådrivande i utveckling av flexibel växelvård.

Avgiftsfria besök

Miljöpartiet skriver att de instämmer i demensföreningens förslag att initiera nationella projekt med målet att finna bot eller effektiv bromsmedicin mot demensorsakade sjukdomar samt öka resurser för demensforskning. Partiet verkar för att det ska finnas resurser regionalt och kommunalt, sedan är det upp till professioner att hantera frågorna konkret.

Socialdemokraterna vill verka för att tandhälsa ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen, något som kan medföra förbättrat näringsintag, och föreslår att alla över 65 år ska ha rätt till avgiftsfria besök hos tandhygienist. S föreslår en ny form av boende, ett så kallat trygghetsboende, för äldre med behov av tillsyn men inte omsorg dygnet runt. skriver också att fler personal ska anställas, och att tjänsterna som norm ska vara heltid. Partiet lyfter att det finns många anhöriga till demenssjuka som mår dåligt på grund av sjukdomens komplexitet, som ofta leder till personlighetsförändringar, och vill därför också erbjuda samtalsstöd till anhöriga efter behov.

Nationell demensplan

Kristdemokraterna för fram att alla med misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. KD vill också ta fram en nationell demensplan som ska öka kunskap hos personalen inom äldreomsorgen. I övrigt vill partiet utöka tillgången på korttidsboendeplatser samt korta tiden för bedömning av behovet av korttidsplats då behovet ofta är brådskande när det uppstår.

Sverigedemokraterna vill förbättra arbetsvillkoren för personalen. SD vill slopa delade turer och se en förbättrad schemaläggning samt höjda kunskapskrav för personal och chefer. I övrigt vill partiet öka resurser till anhörigstödet och se över möjligheten för ett anhörigbidrag.

Höjer skatten

Vänsterpartiet vill ge personalen bättre förutsättningar genom att genomföra en arbetstidsförkortning, vilket de tycker gynnar både vårdtagare och personal samt intresset för att arbeta med att vård. V är tydliga med att partiet är positivt till skattehöjning så att de som är i behov av samhällets insatser får sina behov tilfredställda, vilket för V handlar om fördelningspolitik.

– Vi vill inte lyfta fram ett parti fram för ett annat. Alla har pusselbitar för en god demensvård i Lerum men för att uppnå en sammantagen excellent vård av våra demenssjuka skulle vi kanske behöva en allians med samtliga partier att styra Lerum, sammanfattar Peter Keusen och Bengt Arenhag.