Nya möjligheter för Västra Götaland att speglas i konsten

Debatt

I januari 2018 förändrades förutsättningarna för den regionala och kommunala kulturpolitiken. Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Västra Götalandsregionen nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer.

I den kulturpolitiska valkompassen på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier Ja på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfacetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga i den pågående valrörelsen, som politiker i Västra Götaland borde besvara, är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Vi bidrar gärna med fyra uppslag.

Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen. En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Det behövs för konstnärers medianinkomst i Västra Götaland är 12764 kr före skatt (2014), vilket kan jämföras med 24098 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns adekvata ateljéer och verkstäder för konstnärer till överkomliga hyror.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan invånarna i Västra Götaland få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur. Här kan och bör Västra Götalandsregionen samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Skåne stödjer regionen ett kartläggnings- och utvecklingsarbete om enprocentsregeln. Västra Götalandsregionens viktiga medfinansiering till arrangörer för att konstnärerna ska få betalt för sin arbetstid vid utställningar, bör utökas så att konstnärer får motsvarande förutsättningar i länets andra konsthallar.

Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten går ni till val på?

Serena Holm, konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Region Väst
Katarina Jönsson Norling, konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Pontus Björkman, samordnare för Kulturvalet.se