Politiken och Roteberget

Debatt

De byggnadsplaner för Roteberget i Lerum som diskuterats i LT:s insändarspalt ger anledning till frågor om hur Lerums kommun styrs samt politikernas inflytande och vetskap. Bakgrunden till frågan om byggnation på Roteberget är det intentionsavtal som Lerums kommun träffat med GBJ Bygg Väst AB den 1 september 2016. I avtalet har bolaget medgivits rätt att bygga 250 bostäder under en femårsperiod. Kommunen har anvisat fem områden däribland Roteberget. Avtalet har godkänts av samtliga politiska partier i kommunstyrelsen den 21 september 2016.

Vid mina kontakter med ledande för olika partier i anledning av bolagets ansökan om planbesked för Roteberget har det framkommit att politikerna saknar vetskap om bolagets ansökan och om planerna att bebygga Roteberget. Detta trots att kommunen i avtalet med bolaget särskilt utpekat Roteberget. En vanlig kommentar har varit ”att ärendet ännu ej nått politiken”.

Redan 1973 förvärvade kommunen ett antal fastigheter på Roteberget för att 1982 genom stadsplan säkerställa Roteberget som grönområde för kommande generationer. Framsynt av dåvarande politiker! Hur kan då ansvariga politiker nu särskilt peka ut Roteberget för bebyggelse i avtalet med GBJ Bygg? Har inte tjänstemännen redovisat de faktiska förhållandena för politikerna? Har inte någon politiker själv bemödat sig om att ta reda på dessa? Uppenbarligen inte. Roteberget borde aldrig funnits med i intentionsavtalet!

Det som förevarit om Roteberget visar med all önskvärd tydlighet att det medborgeliga inflytandet inte fungerar i kommunen. Det är alltför få folkvalda involverade i det politiska arbetet vilket leder till tjäntemannastyre. Tidigare fanns politiska nämnder för olika områden som diskuterade ärendet innan detta nådde kommunstyrelsen. Nu går alla ärenden direkt till kommunstyrelsen som saknar reell möjlighet till kännedom utan får förlita sig på tjänstemämnnen. När ett ärende når kommunfullmäktige är det i realiteten redan bestämt vilket beslut det blir.

Det är alldeles för få personer involverade i den politiska processen! Det är dags att under nästa mandatperiod återinföra de politiska nämnderna. Det är även dags för kommunen att tillämpa ett annat arbetssätt och på en betydligt tidigare tidpunkt efterhöra medborgarnas inställning.

  • Erik Wulf