Så ska näringslivet bli bättre

Lerum

Företagare har under lång tid och många timmar analyserat näringslivet i kommunen och kommit fram till en rad lösningar för förbättring. Målet är att fler företag ska etablera sig i kommunen och att de företag som redan finns här expanderar och nyanställer.

Syftet med rapporten är att skapa en bättre näringslivspolitik för samtliga företagare i Lerums kommun. Orsaken till att den behövdes är att företagarna i stor utsträckning är missnöjda med hur näringslivsfrågorna hanteras i kommunen.

Initiativet kommer från Moderaterna och företagsrepresentanterna Sven Karlsson och Peter Wållberg har varit de starkaste krafterna bakom rapporten. Uppdraget har varit att arbeta fram ett nytt, långsiktigt och starkt politiskt handlingsprogram för Moderaterna.

För att hitta rätt väg har företagarna bland annat träffat representanter från grannkommunerna Alingsås, Partille, Ale och Härryda. Man har också analyserat styrkor, svagheter och möjligheter.

Serviceorganisation

I rapporten står det att Lerums kommun behöver gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar. Att kommunens organisation måste effektiviseras genom att införa en tydlig och korrekt befälsföring. Lerums attraktionskraft behöver förbättras och detta kan bland annat ske genom att tydligt visa upp en professionell kommun med hög servicevilja, snabb och obyråkratisk ärendehantering.

Ett annat förslag är att näringslivsenheten placeras direkt under kommundirektören.

En önskan är också att kommunen ska bedriva markförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov. Den dåliga marktillgången ses som en orsak till att inte fler företag etablerar sig här.

I rapporten konstaterar företagarna att kommunens läge är bra, men att infrastrukturella förbättringar behövs, det handlar bland annat förbättrade väganslutningar i både väst och öst.

Ser behov

Man slår också fast att Lerums centrumförenings handelsstrategi bör inspirera till nytänkande. Centrumområdet behöver moderniseras och utvecklas, ett exempel är att Bagges torg inte är utnyttjat effektivt.

Företagarna ser vidare ett behov av en ny praktiskt inriktad linje på Lerums gymnasium som fokuserar på företagande och entreprenörskap.

Enligt rapporten finns det dessutom ett behov av att stärka kommunens brottsförebyggande verksamhet.

Den nyligen presenterade analysen visar att turism och besöksnäring uppvisar en mycket hög utvecklingspotential, bland annat på grund av naturen och byggnader som Nääs slott samt närheten till Göteborg och Landvetter.