Flera miljoner i statsbidrag

Kommunen

Lerums kommun har fått många miljoner kronor från Migrationsverke för att ensamkommande ska kunna bo kvar i kommunen. Snart fattas beslut om hur de senaste 1,5 miljoner kronorna ska användas.

Totalt har Migrationsverket betalat ut 785 miljoner kronor i tillfälligt kommunstöd. Det har gjorts vid tre tillfällen, efter beslut och fördelning av regeringen. Det statliga bidraget är till för att hjälpa kommunerna att låta ensamkommande unga bo kvar i kommunen.

Lerums kommun fick 1 961 442 kronor i december 2017, 980 721 kronor i februari i år och 1 594 127 kronor i augusti.

Hur har pengar har använts och varför ni har valt att använda dem på detta sätt?

– Precis innan årsskiftet 2017/2018 stod det klart att kommunens skulle få ett statsbidrag riktat till målgruppen. För att göra det möjligt för ungdomarna att kunna bo kvar ytterligare beslutade politikerna om ett föreningsstöd på 500 000 kronor. Stödet skulle betalas till organisationer som kunde erbjuda boende och visst socialt stöd till dessa ungdomar, svarar Eva Andersson, centerpartistiskt kommunalråd med särskild inriktning på sektor stöd och omsorg.

Hon fortsätter:

– Resterande del av pengarna användes för att täcka de kostnader som redan innan uppstått för att ungdomarna tilläts stanna kvar.

– Det statsbidrag som utbetalats nu i augusti ska förvaltningen på ett kommunstyrelsemöte i november lämna förslag på hur bidraget kan användas tillsammans med civilsamhället på bästa sätt.

Delat ansvar

Ansvaret för nyanlända är uppdelat på stat och kommun. När det gäller nyanlända med uppehållstillstånd är de kommunens ansvar. Asylsökande är ett statligt ansvar, med undantag av anvisade ensamkommande under 18 år, som ska placeras i boenden som utretts av socialtjänsten.

I samband med det stora antalet asylsökande som kom under 2015, både vuxna, familjer och ensamkommande barn, hann inte migrationsverket med att utreda och besluta om uppehållstillstånd. De ensamkommande är en grupp som fick vänta länge och många hann därmed fylla 18 år under asyltiden. I lagens mening betraktas dessa ungdomar som vuxna, precis om alla ungdomar, och övergår då till det statliga ansvaret.

Fick stanna kvar

Under 2017 togs ett politiskt beslut Lerums kommun, att trots det statliga ansvaret ändå ge möjligheten till dessa ungdomar att stanna kvar i kommunen för fortsatt skolgång.

– Detta var innan det kom besked om ytterligare statliga medel till kommunen för denna målgrupp. Vi i kommunstyrelsen beslutade att de ensamkommande barn som blev uppskrivna i ålder enbart med Migrationsverkets tjänstemäns tolkningar inte skulle gälla. För att vi i kommunen skulle se dom som åldersuppskrivna ansåg vi att det krävdes en medicinsk bedömning, förklarar Eva Andersson.

Kostnaden för att låta ungdomarna stanna kvar i kommunen var inte budgeterad och staten betalade inte statsbidrag för denna grupp. Under hösten 2017 var det många frivilliga som erbjöd boende till de ungdomar som var kvar i kommunen.