Högsta domstolen ändrar hovrättsdom

Kommunen

Högsta domstolen fattade nyligen beslutet att en kvinna från kommunen som har begärt god man ska få en sådan. Detta efter en överklagan av hovrättens dom som sa att hon inte skulle beviljas godmanskap.

Kvinnan har ansökt om att det ska anordnas ett godmanskap för henne för att bevaka hennes rätt, förvalta hennes egendom och sörja för hennes person. Detta på grund av att hon lider av kroniskt trötthetssyndrom, vilket påverkar hennes förmåga att fatta beslut.

Ärendet har varit uppe i flera domstolar. Tingsrätten biföll kvinnans ansökan och ordnade godmanskap för henne. Hovrätten upphävde dock beslutet med motiveringen att det inte finns behov av god man.

Högsta

Nu har ytterligare en instans, högsta domstolen, prövat om kvinnan har ett hjälpbehov som bör tillgodoses genom att det anordnas ett godmanskap enligt föräldrabalken eller om hon kan sköta sina angelägenheter genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen.

Domstolen konstaterar att det framgår av läkarintygen att Lerumskvinnan har ett hälsotillstånd som på ett varaktigt och betydande sätt påverkar hennes förmåga att själv sköta ekonomi, hålla kontakter med myndigheter och sköta sina personliga angelägenheter. Det framgår även att hennes tillstånd förvärras vid ansträngning.

Utredning

Det är också så att socialförvaltningen har utrett ärendet och kommit fram till att hon har ett behov av god man.

Utredningen visar att kvinnan kan utfärda en fullmakt, men att hon inte kan instruera och övervaka en fullmaktshavare avseende sina juridiska och ekonomiska angelägenheter.

Med anledning av det framlagda beslutar domstolen om anordnande av god man för Lerumsbon. Den gode mannen ska, precis som hon ansökte om, bevaka hennes rätt, förvalta hennes egendom och sörja för hennes person.

Högsta domstolen skriver att den av tingsrätten förordade gode mannen åter ska förordas för uppdraget.