Svar till ”Viktiga tjänster försvinner från våra äldreboenden” 24/10

Debatt

Svar till ”Viktiga tjänster försvinner från våra äldreboenden” 24/10.

 

På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen fördelat stimulansmedel till kommunerna för att öka bemanning inom äldreomsorgen. Detta har varit en tillfällig satsning under tre år varav 2018 är det sista året som medel utbetalas till kommunerna. Syftet har varit att öka bemanningen inom vården och omsorgen för äldre och skapa ökad trygghet och kvalitet till den enskilde utöver vad som redan görs med befintliga medel och inom grunduppdraget.

Inför 2019 finns inte längre stimulansmedel kvar varför verksamheterna behöver ställa om till andra förutsättningar. Det har varit känt från början att regeringens satsning skulle vara under en treårsperiod med 2018 som slutår. Vi är glada över att ha fått ha möjlighet till extra medel under tre år och att vi under en tid kunnat ha haft aktivitetspedagog och stödpedagog anställda. Detta innebär inte att aktiviteter försvinner utan inom våra särskilda boenden arbetar enhetschefer tillsammans med vårdpersonalen att planera, anordna och erbjuda olika aktiviteter för omsorgstagarna. Det ligger i grunduppdraget för samtlig vårdpersonal inom boendena att arbeta med aktiviteter på olika sätt och i den utsträckning som det är möjligt utifrån behov och önskemål.

Christina Alvelin
Sektorchef stöd och omsorg
Lerums kommun