• Den redan hårt trafikerade sträckan i centrala Lerum kommer, om deponin byggs, bli betydligt hårdare trafikerad.
  • Den redan hårt trafikerade sträckan i centrala Lerum kommer, om deponin byggs, bli betydligt hårdare trafikerad.
  • Den redan hårt trafikerade sträckan i centrala Lerum kommer, om deponin byggs, bli betydligt hårdare trafikerad.
  • Den redan hårt trafikerade sträckan i centrala Lerum kommer, om deponin byggs, bli betydligt hårdare trafikerad.

Ny deponi medför kraftig ökning av tung trafik

Lerum

En planerad deponi i Olofstorp, med stora mängder tunga transporter genom Lerum varje dag, väcker starka känslor. Privatpersoner, naturskyddsföreningen och politiker reagerar och agerar.

Massoptimering Väst vill anlägga en deponi för schaktmassor från olika bygg- och anläggningsprojekt i Olofstorp, på gränsen till Lerums kommun. Företaget har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Totalt beräknas cirka 3 134 800 ton massor tas emot inom området. I medeltal kommer cirka 156 700 ton tas emot årligen, maximalt bedöms att 300 000 ton kommer tas emot årligen. Ansökan omfattar en tillståndstid på 20 år.

Mycket trafik

Om det blir en deponi där kommer det innebära mycket tung trafik till och från anläggningen.

Hur många lastbilstransporter skulle det handla om i snitt per dag på Olofstorpsvägen från Lerum?

– Vi bedömer att hälften av transporterna går via Lerum. Det innebär att ett normalår kommer 25 transporter per dag att gå via Lerum, svarar Stefan Gustavsson, på Massoptimering, företaget som vill anlägga deponin.

Det är företagets bedömning att vägen håller för den typen av transporter.

Varför vill ni anlägga deponin på just den platsen?

– Vi har sett över ett antal platser för den här typen av anläggningar och har gjort bedömningen att det här är bästa plats.

Vilken respons har ni fått på förslaget?

– Vårt ärende är ute på remiss hos myndigheter och privatpersoner. Hittills är det bara privatpersoner som har hört av sig. Synpunkterna har främst handlat om transporterna.

Ska krossa

Som en del av den uppstartande verksamheten kommer också en tillfarts- väg att byggas där utsprängt material från byggnation av tillfartsvägen kommer att behöva krossas. Krossningen kommer att pågå periodvis under tiden som tillfartsvägen byggs, dock maximalt två år.

Det nuvarande kommunalrådet med ansvar för sektor samhällsbyggnad är Rutger Fridholm, Miljöpartiet. Och han har sedan han fick reda på planerna engagerat sig. Detta för att han tycker att förslaget är dåligt ur miljösynpunkt och eländigt ur trafiksynpunkt.

Hur agerar Lerums kommun gällande planerna på deponin?

– Vi skriver till företaget och kommer att bevaka Göteborgs agerande.

Klarar Olofstorpsvägen belastningen?

– Kanske rent viktmässigt, men inte trafikmässigt. Och då gäller det inte bara Olofstorpsvägen, bilarna måste ju gå från Hulan eller Kastenhof och det blir över sju kilometer genom centrum och förbi skolor, svarar kommunalrådet och fortsätter:

– Vi ville få igång en ny återvinningscentral i Stenkullen för att avlasta Hultet bland annat för den tunga trafiken som gör att det skakar i det nya höghuset vid Vattenpalatset.

Ett sätt att förbättra trafiksituationen är att bygga en gång- och cykelväg mellan Lerum och Olofstorp, och om detta har Lerums kommun fört diskussioner med Göteborgs stad- Angered.

– Vi har redan beslut på sträckan Riddarsten-Hultet. Återstår alltså lite på Lerumssidan och mycket på Göteborgssidan.

– Idag är det tufft för två stora bilar att mötas och kommer det då gående eller cyklar är det riktigt farlig, säger Fridholm.

Lerums Tidning har fått en del samtal och mejl från oroliga kommuninvånare som vill veta mer om planerna. Även Lerums Naturskyddsförening har reagerat och agerat. Före- ningen kommer att lämna in samrådssynpunkter.

– Vi tycker att det är helt fel plats att lägga en sådan här anläggning på. Allt är fel förutom att de har fått någon att upplåta sin mark här, säger Olov Holmstrand, ordförande.

Enligt honom finns det flera skäl som talar för det olämpliga i en deponi i Vråssered. Ett av dessa är att anläggningen skulle ligga tvärs över en vattendelare med avrinning mot Lärjeån och Säveån, två vattendrag med mycket högt bevarandevärde.

– Det bör vara möjligt att finna alternativa platser närmare centrala Göteborg och inom områden som redan är utsatta för miljöförstöringar liksom att utnyttja befintliga anläggningar med liknande verksamheter som kan utökas för att undvika olämplig nylokalisering, slår han fast.

Vad gäller trafiksituationen menar Holmstrand att trafiken i centrala Lerum redan är ansträngd och går genom omfattande tätbebyggelse.

– Tillkommande tunga transporter är därför mycket olämpliga.

Den som har synpunkter kan skicka dessa till företaget Massoptimering senast den 20 december 2018.