• Foto: Carina Svensson
  • Foto: Carina Svensson

Överklagande och anmälningar om elstation

Lerum

Den planerade mottagningsstationen för elektricitet upprör. Just nu behandlas flera anmälningar och överklaganden gällande anläggningen.

Lerum Energi vill bygga en ny mottagningsstation, vilket är en knutpunkt i elnätet där elen tas emot för vidare distribution ut till kunder. Syftet är att trygga elförsörjningen när kommunens befolkningsantal ökar.

Beslutet om en ny sådan station fattades redan 2010. Av olika orsaker har projektet dragit ut på tiden. Förra året, 2018, köpte Lerum Energi den nu aktuella marken vid Häcksjön av Lerums kommun och upphandlade entreprenad för bygget. Kommunen sålde marken för sju kronor kvadratmetern, vilket enligt Lerums kommun är ett marknadsmässigt pris som man kommit fram till genom en värdering gjord av Skogssällskapet.

Kostnaden för att bygga stationen beräknas bli 50 miljoner kronor. Det var Linjemontage som vann upphandlingen, och som på Lerum Energis uppdrag har tagit fram erforderliga underlag och lämnat in och också har ansökt om bygglov för stationen. Detta var en del som ingick i det upphandlade uppdraget.

Ett beslut

I februari i förra året ansökte Lerum Energi om bygglov, och ansökan kompletterades sedan i juni 2018. Under juli och början av augusti gick kommunen ut med samråd om bygglovsansökan. Sedan dess har det varit en livlig debatt om bygget, bland annat på LT:s insändarsidor. Det hölls också ett välbesökt informationsmöte i september. Dessutom har ärendet och inblandade personer varit föremål för överklaganden och anmälningar.

Bland annat är bygglovet överklagat. I mellandagarna kom ett delbeslut från länsstyrelsen om att det inte blir inhibition, det vill säga att det överklagade beslutet gäller tills vidare. Många beslut gäller även om de överklagas, och om verkan av ett beslut är svår att reparera även om en högre instans senare skulle upphäva beslutet, finns en möjlighet att besluta om inhibition. I överklagan av bygglovsbeslutet fanns även en begäran om att bygglovsbeslutet skulle upphöra att gälla fram till beslutet om överklagande om bygglovet kommer, men så blir alltså inte fallet. Därmed ser det ut som att byggnation ska kunna starta under året, och planen är att stationen ska vara färdig 2020.

Flera anmälningar

Men det är inte bara överklagandet som behandlas just nu. Konkurrensverket har fått in ett tips om att Lerum Energi har ingått ett avtal om byggande av en ny mottagningsstation utan att annonsera köpet enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

– Vi tycker att tipset är tillräckligt intressant för att vi ska öppna ett ärende, vilket betyder att vi vill skapa oss en detaljerad bild över vad som har hänt, säger Tobias Salomonsson, handläggare på Konkurrensverket.

Vad innebär det?

– Att vi utifrån det tips som vi har fått in ställer ett antal frågor till bolaget för att vi ska kunna få svar på om något avtal om ny mottagningsstation ingåtts, omständigheterna kring ett eventuellt avtals ingående och bolagets syn på hur köpet har gått till. Först efter att vi har fått svar på våra inledande frågor och i de flesta fallen även kompletterande frågor så kan vi ta ställning till om vi ska ta ärendet vidare eller inte och huruvida bolaget enligt vår bedömning har ingått ett avtal i strid mot upphandlingslagstiftningen.

Svaren på de inledande frågorna ska ha inkommit i slutet av januari.

Mats Jakobsson, vd på Lerum Energi är inte orolig.

– I det här fallet är jag helt säker på att upphandlingen har gått till enligt konstens alla regler. Och det är något jag känner mig väldigt trygg med, säger han.

Lerums Tidning har sett tipset till Konkurrensverket och enligt detta ser det ut som att anmälaren tror att det är Lerums kommun som ska göra upphandlingen.

Är det inte Lerum Energi som ska göra upphandlingen? 

– Det beror på vad som kommer fram under utredningen. Vi har initialt vänt oss till Lerum Energi för att få svar, men det kan möjligen komma att ändras under ett senare skede, svarar Tobias Salomonsson, Konkurrensverket.

Misstänkt jäv

Dessutom är kommunens bygglovschef, som också är ersättare i Lerum Energis styrelse, anmäld till Justitieombudsmannen, JO, för misstanke om jäv. Han var inte med när beslutet fattades om bygglov för stationen, och förklarar att orsaken var att han inte ville att det skulle bli någon diskussion om detta i efterhand.

Har du varit involverad i ärendet på något annat sätt?

– Nej, jag har varken i Lerum Energi eller som tjänsteman varit inblandad. Bygglovsarkitekt Stig Aronsson har med bistånd av bygglovshandläggare Kalle Emilsson Reneland utrett ansökan och författat tjänsteskrivelsen till miljö- och byggnadsnämnden, som efter kvalitetsgranskning och genomgång av miljö- och byggnadsnämndens presidie beslutat i ärendet.

Är det problematiskt att du är chef över den handläggare som har hand om ärendet?

– Nej, det är inte problematiskt. Handläggaren har lång erfarenhet och vi utreder sakfrågan utifrån de styrande dokumenten och granskning av övriga berörda enheter. Min chef, Per-Ola Johannesson, har skött de frågeställningar som varit i denna aktuella bygglovsansökan ställda av handläggarna, frågeställningar kan vara allmänna intressen mot enskilda intressen.

Enligt anmälaren finns det saker som talar för att du är insatt i ärendet. Har du någon kommentar?

– Självklart vet jag om ärendet, men det är skillnad på det och att påverka i någon riktning. Beslutet tas inte på tjänstemannanivå utan beslutas av nämnd.