Foto: Carina Svensson
Eldsjälar. Martin Zollitsch, Bo-Anders Berntsson och Olov Holmstrand har varit engagerade i arbetet med den nya kartläggningen.

Vill värna grönområden

Lerum

Väsentliga grönområden ska bevaras och beaktas i samhällsplaneringen. Det tycker en grupp engagerade samhällsmedborgare som nu har gjort en sammanställning av Lerums viktiga naturområden.

God miljö i centrum, GMC, är en studiecirkel bestående av ideella krafter som är engagerade i samhällsutvecklingen i Lerum. Gruppen har arbetat med olika frågor rörande Lerums centrum och kom nyligen med en genomgång av viktiga grönområden i en ny vitbok. I detta arbete har Martin Zollitsch, Bo-Anders Berntsson och Olov Holmstrand varit särskilt engagerade.

Fokus har varit planeringen av Lerums tätort med särskild hänsyn till natur och grönstruktur.

– Bebyggelse och boendemiljöer måste innefatta natur och vara delar av den långsiktiga ekologiska hållbarheten, säger Martin Zollitsch.

Full av tillförsikt

Vitboken är väl genomarbetad och innefattar geografisk genomgång, historia och planering. Den är också full av tillförsikt. Det står bland annat: ”Naturförhållandena i Lerums kommun är omväxlande och innefattar delvis mycket värdefulla och skyddsvärda områden, även i tätorterna. Trots omfattande exploatering och höga tillväxtmål finns fortfarande goda möjligheter att både bevara och vidareutveckla en sammanhängande grönstruktur med syften alltifrån matförsörjning till rekreation och bevarande av ekologisk mångfald. Grönplan bör vara en självklar del av kommunens nya översiktsplan eller göras som en särskild fördjupning, gärna i anslutning till naturvårdsprogrammet.”

Säveån är viktig

Särskilt viktig bedöms Säveån och området längs denna vara. Gruppen lyfter också naturen vid Häcksjöbäcken, Alebäcken och Svartåbäcken.

God Miljö i Centrum vill att kommunen ska använda materialet i den framtida översiktsplanen.

– Det är mer och mer väsentligt att värna genomgående grönområden och se till helhet långtidsperspektiv, slår Olov Holmstrand fast.

Materialet har skickats till tjänstemän och politiker, och förhoppningen är nu att det kommer att finnas med i planeringsarbetet.