Rädda skogen i Drängsered – stoppa försäljningen

Debatt

Det populära skogsområdet intill Vitsippans förskola i Floda är hotat av exploatering.
Kommunen avser att sälja det till en privatperson för att möjliggöra byggnation. Detta är anmärkningsvärt av en kommun som vill vara miljöledande.
Med anledning av detta kan man ställa sig ett antal frågor:
– Har kommunen inte sett att området ingår i kommunens naturvårdsprogram, näst högsta klassen? Det program där kommunen alltså fattat beslut om att dessa områden inte ska exploateras annat än om det finns särskilda skäl.
– Vet inte kommunen att lövskogen är en av kommunen utpekad ansvarsnaturtyp? Området ligger dessutom i ett av kommunens mest värdefulla sammanhängande lövskogsområden, vilket höjer värdet för biologisk mångfald än mer.
– Vet kommunen inte att området är oerhört populärt för kringboende, för promenader, för lek, för att gå ut med hunden?
– Har kommunen ingen kompetens i frågor om biologisk mångfald eller rekreation, friluftsliv och folkhälsa? Eller struntar man i att använda den kompetensen?
– Jobbar inte kommunen alls med grönstruktur och ekosystemtjänster?
– Har kommunen inga underlag kring hur grönområden används? T. ex. i form av sociotopkartläggningar?
– Har man inte funderat över hur skolorna och förskolorna i området använder naturmiljön runt omkring? Har man inte sett områdets potential för att utveckla ­
t. ex. ur- och skurdagis? Det hade varit en perfekt placering, som inte kräver någon exploatering som skadar värdena. Det borde ha framgått om man hade haft en framsynt planering gällande förskolor och skolskogar.
– Har man inte koll på hur kommunen gjort tidigare? Man har flera gånger avstyrt exploatering av olika slag i detta område. En del av detta har kunnat avstyras tack vare att man ägt marken.
– Har kommunen inga riktlinjer för hur markköp och markförsäljning ska hanteras?

Det är ju sällan som kommunen har full rådighet över marken; man är oftast beroende av enskilda markägare. Nu, när man för en gångs skull äger marken och kan använda den för det lämpligaste ändamålet, så avhänder man sig frivilligt den rådigheten. Helt obegripligt!
Såvitt jag förstår så har ”någon” inom kommunen bedömt att marken bör säljas för att delar av den ingår i en gammal detaljplan från 1930-talet. Detta är naturligtvis inte ett argument för att sälja marken, utan ett argument för att behålla den, så att skogen bevaras trots den gamla planen. Man verkar inte ha koll på att de gamla detaljplanerna inte lever upp till dagens krav och att de många gånger borde upphävas.

Kommunen kan använda sitt andra starka verktyg, plan- och bygglagen, för att upphäva eller ändra detaljplanen så att denna istället säkerställer skogen som naturmark.

Det verkar finnas ett skriande behov av strategisk planering och riktlinjer för markinnehavet så att dessa frågor inte hanteras ad hoc. Att en privatperson anmäler intresse är inte tillräckligt för att kvalificera sig som planering.
Nej, kommunen – om ni vill nå visionen så är det dags att bli bättre på planeringsfrågor! Gör om, gör rätt – stoppa försäljningen, om ni inte redan har gjort det!

Anna