Foto: Carinas Svensson
Svens Karlsson

Värdefullt för näringslivet

Kommunen

Kommunens företagare har erbjudit Lerums kommun värdefull hjälp för att förbättra näringslivsklimatet. Hittills har dock varken politiker eller tjänstemän visat något större intresse. Men det börjar ljusna, i förra veckan hölls ett första möte med politikerna.

En grupp med företagarna Sven Karlsson och Peter Wållberg i spetsen presenterade i höstas en strategi för näringslivet i Lerums kommun. Företagarna hade lagt ner mycket tid på en analys och kom fram till en rad lösningar för förbättring. Målet är att fler företag ska etablera sig i kommunen och att de företag som redan finns här ska expandera och nyanställa.

Orsaken till att rapporten gjordes är att företagarna i stor utsträckning är missnöjda med hur näringslivs­frågorna hanteras.

– Så ska det inte vara, vi ska vara som en god familj som hjälper och inte stjälper varandra, slår Sven Karlsson, ordförande i Företagsföreningen i Lerums kommun, FFLK, fast.

Initiativet till rapporten kom från Moderaterna och förhoppningen har varit att innehållet nu ska användas för att utveckla näringslivet.

– Vi hade en första kontakt i förra veckan, och det kändes riktigt bra. Något annat som är väldigt roligt är att andra kommuner har visat intresse, säger Sven Karlsson som också emfaserar att även om initiativet kom från Moderaterna är dokumentet politiskt och religiöst obundet.

Serviceorganisation

I rapporten kom företagarna fram till att Lerums kommun bör gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar. Att kommunens organisation måste effektiviseras. Att attraktionskraften behöver förbättras, vilket kan ske genom bland annat att tydligt visa upp en professionell kommun med hög servicevilja, snabb och obyråkratisk ärendehantering.

Ett annat förslag är att näringslivsenheten placeras direkt under kommundirektören. En önskan är också att kommunen ska bedriva markförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov. Den dåliga marktillgången ses som en orsak till att inte fler företag etablerar sig här.

– Flera av företagsföreningarnas medlemmar har också upplevt problem med att få till byggnation för expansion, säger Sven Karlsson.

Man konstaterar att kommunens läge är bra, men att infrastrukturella förbättringar behövs, det handlar bland annat förbättrade väganslutningar i både väst och öst.

Sven Karlsson lyfter också vikten av att, som han säger, inte ha surdegar som ligger och jäser:

– Blir det meningsskiljaktig­heter ska de lösa det med den det gäller, då blir det inte så stora sår.