Kommunen svarar på frågor om hemmasittare

Kommunen

Med anledning av föregående uppslag svarar Karin Persson, chef för förskola och skola, på frågor och berättar att den nya skolan för elever med autism och asperger väntas starta till hösten.

Frågorna handlar inte om det specifika fallet på föregående uppslag utan är mer generellt ställda.

Hur många så kallade hemmasittande skolelever finns det i Lerums kommun?

– De elever som av olika skäl har en problematisk skolfrånvaro hanteras av den skola de tillhör. Det finns inga elever som är hemma och som inte har en plan för återgång alternativt ingen undervisning alls. För varje elev med problematisk skolfrånvaro finns ett pågående arbete och en plan som utgår från just den elevens specifika förutsättningar, svarar Karin Persson.

Vilka åtgärder görs för dem?

– Åtgärderna baseras på den problematik som ligger till grund för frånvaron. Åtgärderna varierar beroende på om det är individuella faktorer, skolrelaterade faktorer eller sociala faktorer som frånvaron orsakas av. Det finns alltid en dialog mellan skola och hem och det finns en individuell plan för hur man arbetar med att få eleven att komma tillbaka till skolan samt vilka insatser som görs under tiden eleven är hemma. Skolorna är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer för att på bästa sätt hitta åtgärder som får effekt.

Handlingsplan

– Det finns en kommungemensam handlingsplan som kan användas som stöd på enheterna när man arbetar med frågor kring frånvaro. Handlingsplanen visar gynnsamma faktorer kring det kartläggande, främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med frånvarofrågor och den används som ett stöd och checklista när det gäller att utveckla den egna enhetens arbete kring dessa frågor.

Hur många av dessa elever har placerats på annan ort?

– Problematisk skolfrånvaro är aldrig en enskild orsak till placering på annan ort. Om en elev placeras på annan ort innebär det att det finns behov hos eleven som kommunen inte har möjlighet att tillgodose, nästan alltid kombineras detta med beslut från socialtjänst om boende på annan ort.

Ett dock

Är det din uppfattning att det finns tillräcklig kompetens om till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kommunens skolor?

– Vår uppfattning är att det finns en god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på kommunens skolor. Dock behöver skolorna ibland tillhandahålla ytterligare expertis inom området om man hamnar i situationer kring någon elev med vilken man inte lyckas på det sätt man önskar. Enheten för elevhälsa och utveckling har under flera år ansvarat för en specifik satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inneburit både generella utbildningar samt specifikt riktat stöd. Många skolor använder även Specialpedagogiska skolmyndigheten som externt stöd.

Har ni gjort en analys av hur det har fungerat sedan Parkskolan och Villan lades ner?

– Vi utvärderar ständigt pågående arbete. Ett professionellt arbete pågår på alla skolor. Det finns idag särskilda undervisningsgrupper på skolor där elever på hel- eller viss tid får undervisning i liten grupp. Dessa grupper är mer anpassade efter elevernas behov än vad de centrala särskilda undervisningsgrupperna Villan och Parken var och gynnar på ett bättre sätt elevernas kunskapsutveckling.

Ökat kraftigt

Vad visar den analysen?

– Det finns större beredskap idag ute på skolorna än vad det gjorde tidigare. Fler elever får det stöd som de behöver och har rätt till. Elevhälsans arbete har utvecklats på alla skolor och det finns stöd av coacher och elevhälsopedagoger. Analysen är att kunskapsbasen kring NPF har ökat kraftigt på skolorna och det finns ett mer medvetet arbete med dessa frågor. Dock visar analysen att det finns behov av att erbjuda ett alternativ för en begränsad målgrupp elever inom autismspektrum som har omfattande behov av en mycket tillrättalagd miljö. Därför kommer en resursskola för dessa elever att startas upp under hösten.

Hur går det med den särskilda skolan i Stenkullen för elever med autism eller asperger?

– Arbete pågår med att hitta de former och de förutsättningar som behövs för att kunna starta denna verksamhet. I dagarna anställs en rektor för enheten. Arbete pågår med att anpassa lokaler, påbörja rekrytering av personal, utarbeta tydliga riktlinjer för urval och uppdrag samt planera för en anpassad lärmiljö. Vi hoppas att verksamheten kan starta under hösten 2019. Så fort vi har förutsättningarna klara kommer vi att kommunicera ut detta så att man som vårdnadshavare får information.