Arkivbild

Kommunen vidtar åtgärder

Kommunen

Internutredningen efter sommarens kokningsrekommendationer är klar. Kommunen konstaterar att det mesta gjordes bra men att det finns förbättringspotential och har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen.

Internutredningen efter kokningsrekommendationerna som gällde från 19 juli till 3 augusti 2018 visar att personalen hade nytta av krisövningar och rutiner i exempelvis nödvattenplanen. Det finns dock lärdom att dra. Ett konstaterande är att brandpost med rent dricksvatten i Gråbo kunde ha satts upp tidigare, nu öppnades den först efter fyra dygn, och att det borde ha informerats om det gick att hämta vatten vid denna via sms.

Det behöver också göras vissa förtydliganden i planen, för att förenkla och förtydliga hur personalen ska agera om något liknande skulle hända igen.

Kommunen tar dessutom med sig att det kan finnas skäl att se över hur man informerar, att skriva att invånarna är välkomna att lämna in ansökan om ersättning för något som är ytterst sällsynt att de kommer att kompenseras för kan upplevas som missvisande.

Minskad risk

För att minska risken för att något liknande ska hända har ett nytt larmsystem installerats i övervakningssystemet på vattenverket, sms-tjänsten går istället via internet. Båda larmsystemen körs parallellt som en extra säkerhet. Nu utreds också möjligheten att komplettera det sms-larm som signalerar om låg nivå i reservoarerna. Med anledning av att det har konstaterats att UV-aggregaten är känsliga för strömdippar har ett UPS-aggregat, med avbrottsfri kraft, installerats före UV-ljusen. Det innebär att driften säkerställs vid störningar på elnätet samt vid kortare strömavbrott.

Händelseförloppet i somras inleddes den 17 juli, då det först togs ett rutinmässigt vattenprov och på kvällen passerade ett mindre åskoväder, som orsakade ett kortvarigt strömavbrott, vilket gjorde att vattenverket stannade. Normalt ska larmet gå när verket stannar, men så skedde inte denna gång beroende på att Telias sms-tjänst låg nere. Dagen efter åkte personal till vattenverket, konstaterade felet och återstartade det.

Fanns bakterier

Natten därpå kom resultatet från provet som tagits rutinmässigt, det visade indikation på koliforma bakterier. Normalt är inte detta något som föranleder att kommunen går ut med kokningsrekommendationer innan fullständig analys är klar men eftersom nätet hade varit trycklöst fattades ändå beslutet att gå ut med rekommendationerna. Det hade dessutom varit långvarig torka, vilket påverkat tillgången på vatten i kommunens ytvattentäkter, och krisledningsgruppen var osäker på om detta kunde påverka kvalitén på dricksvattnet.

Sedan kom det slutliga analysresultatet av provet som togs 17 juli. Vattnet innehöll koliforma bakterier med 3 cfu/100 milliliter, och var tjänligt med anmärkning, gränsvärdet för otjänligt är 10 cfu/100 milliliter. Fler prover togs, och dessa visade E.coli över gränsvärdet för otjänligt.

Ytterligare en händelse inträffade i ett vattenverk under perioden. Den 27 juli passerade ett åskoväder, detta orsakade ett elfel som slog ut en liten transformator på vattenverket, som då fick köras manuellt tills felet var åtgärdat.

Kommunen tog flera prover i dubbla uppsättningar och dessa kördes till två oberoende laboratorium samtidigt. Proverna var okej. Och den 3 augusti hävdes kokningsrekommendationerna.