Kräver bättring i skolan

Floda

Skolinspektionen ger kommunen bakläxa efter brister i dokumentation. Det är händelser på Berghultsskolan som föranleder beslutet.

Skolinspektionen har nyligen meddelat ett beslut som gäller Berghultsskolan i Floda. Inspektionen förelägger Lerums kommun att senast den 17 maj 2019 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att kommunen säkerställer att skolans rektor anmäler uppgifter om kränkande behandling till kommunen.

Fick anmälan

Det var i höstas som skolinspektionen fick en anmälan från en vårdnadshavare till en elev på Berghultsskolan. Enligt anmälan har eleven vid fem tillfällen utsatts för kränkande behandling i skolan. I Lerums kommuns svar till skolinspektionen står det att skolan har fått vetskap om händelserna, men till flera av händelserna saknas det ändå dokumentation.

Enligt skolan har eleven blivit utsatt för kränkande behandling vid ett av de fem tillfällena. Elevens målsman menar att kränkning har skett vid samtliga tillfällen.

Ifrågasätter inte

Nu har alltså skolinspektionen meddelat sitt beslut, och lämnat följande motivering ”var och en som verkar inom utbildningen ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.

Vad gäller bedömningen om de olika händelserna har varit kränkande behandling eller inte skriver inspektionen att man kan konstatera att det till viss del råder skilda uppfattningar om vad som hänt vid fyra av händelserna.

Skolinspektionen ifrågasätter inte elevens känsla av utsatthet vid samtliga anmälda händelser, men finner, mot utredningen i ärendet, att det inte är visat att eleven utsatts för sådan kränkande behandling som avses i skollagens mening i fyra av de fem anmälda händelserna.