Arkivbild

Personal spottade på och höll fast äldre

Lerum

En i personalen höll fast och spottade på en av de äldre på Tuvängens äldreboende.
Inspektionen för vård och omsorg har nyligen fått in två Lex Sarah-anmälningar om denna och andra händelser på boendet.

I december larmade en av de boende på Tuvängens äldreboende på hjälp. En personal kom dit, men det visade sig vara en i personalstyrkan som den boende inte tycker om, vilket innebar att den boende bad personen lämna rummet. Detta resulterade i att personalen gick fram till den boende, höll fast armarna på hen och spottade hen i ansiktet.

Äldreboendet har utrett och Lex Sarah-anmält händelsen. Bedömningen är, utifrån insamlat faktaunderlag, att händelsen är ett allvarligt missförhållande.

Under utredningen har det framkommit att det även tidigare framförts klagomål rörande den berörda personalen.

Vet inte

Det framkommer också att den aktuella personalen har varit aktuell för samtal och handlingsplaner till följd av bristande följsamhet till rutiner, samt att hen har blivit omplacerad tidigare, av orsak som enhetschefen inte känner till. När cheferna idag får frågan om vad som föranledde den förra omplaceringen vet de fortfarande inte, orsaken som anges för detta är bristande dokumentation.

Händelsen medförde först att den berörda personalen inte fick arbeta ensam med de äldre. Under utredningens gång har fler händelser rapporterats vilket har medfört att personen togs ur tjänst.

Ytterligare en Lex Sarah-anmälan gällande samma undersköterska på Tuvängen kom nyligen in till Inspektionen för vård och omsorg.

Vid detta tillfälle anmälde en vikarie som gick bredvid den ordinarie undersköterskan flera brister. Vikarien skulle arbeta med den ordinarie personalen under två helgpass. Vid första tillfället uppmanades vikarien att sätta sig i köket eftersom den ordinarie undersköterskan ville arbeta själv. Följande dag upprepades samma sak, men den här gången insisterade vikarien på att få följa med och jobba. Så skedde också. Vikarien upptäckte då flera sätt som den ordinarie personalen brast i omsorgen till boende, det gällde bland annat i hygienrutiner, ej utförda rutiner samt aggressivt bemötande.

Fler klagomål

Efteråt har det framkommit att det även tidigare framförts klagomål rörande den ordinarie undersköterskan.

Under denna utredning har det även framkommit brister i läkemedelshantering, vilket nu utreds i separat vårdskadeutredning.

Äldreboendet bedömer att bakomliggande orsaker till båda händelserna är brister i kontinuitet i informationsöverföring mellan olika chefer vid chefsbyten och mellan chefsnivåer. Det finns även skäl att anta att det funnits bristfälliga rutiner för att säkerställa och följa upp enskilda medarbetares kompetens och bemötande vid nyrekrytering, omplacering och av pågående åtgärder.

I den senare anmälan lyfts även brister i följsamhet till rutiner för avvikelsehantering.

På Tuvängen har man under hösten 2018 påbörjat åtgärder för att tydliggöra uppdraget, tydligare chefshandledning, tydligare samverkan med personalavdelningen och med medicin­ansvarig för de olika områdena.