Svar till Miljöpartiet angående biblioteken

Debatt

Svar till Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) och Rutger Fridholm (M), 13/3.

Miljöpartiet tycker att det är en märklig syn att SD bara vill köpa in böcker och annan media på svenska.
Miljöpartiet anser att det är en väldigt liten mängd utländska böcker som behöver köpas in på andra språk.
Vi ser ett problem i hur bokinköp ska prioriteras om man ska följa biblioteksplanen där det står att ”Utbudet på biblioteken i Lerum ska i högre grad avspegla den kulturella och språkliga mångfald som finns i vårt samhälle”.

En reflektion är då att även svenskfödda barn med utländska föräldrar skulle ha rätt till böcker på sina föräldrars språk.
Det innebär att om vi ska följa biblioteksplanen att all litteratur ska köpas in på alla de språk som har anknytning till utlandsfödda och som bor i kommunen. Det kan bli problem med hur inköpen ska prioriteras mellan de olika språken utan att bryta mot kommunallagen om likabehandlingsprincipen ska gälla. Många inser att detta blir en ogörlig uppgift som kommer att leda till ett än mer torftigt utbud av svenskspråkig litteratur.

Vi ser som ni biblioteket som en viktig samlingspunkt och bra för integrationen men vi tror inte att minskat utbud av svensk litteratur är rätt väg att gå. Utländska böcker på vårt svenska huvudspråk och andra officiella svenska minoritetsspråk skulle gynna integrationen och mångfald.

Sverigedemokraterna i Lerum
Enda oppositionspartiet
Yvonne Johansson
Bo Nordström
Ingrid Svensson
Glenn Sjögren
Mikael Johansson
Conny Carlsson
Per Hassel