Mycket nytt på skolfronten

Kommunen

Lerums kommun förklarar med anledning av artikeln på föregående sidor att man gör flera insatser för att förbättra för elever med behov av särskilt stöd. Till exempel startas en ny resursskola för drygt 20 elever inom autismspektrum.

– Vi vill skapa en bra skolgång för alla elever, men ibland är det svårt att nå de resultat vi önskar, konstaterar Karin Persson, verksamhetschef sektor lärande, som dock inte uttalar sig i enskilda ärenden.

Hon förklarar att en diagnos inte är nödvändig för att eleven ska få rätt hjälp.

– Vi måste alltid utgå från elevernas behov, oavsett om det finns en diagnos, men sedan är det så att en utredning och diagnos ger oss fördjupad kunskap om elevens förutsättningar.

Lyssnar ni på föräldrarna?

– Ja, vi tar in vårdnadshavarens kunskap. Sedan har skolan också kunskap som vi använder när vi ska hitta en bra skolgång för eleven.

Tycker sektor lärande att ni har lyckats med skolgången för alla barn?

– Vår ambition är självklart att vi ska lyckas med alla elevers skolgång men vi vet också att det är svårt och att många behov ska tillgodoses inom ramen för verksamheten. Vi är mycket stolta över den verksamhet vi har och vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra med utgångspunkt i elevers behov och förutsättningar.

Odelad uppfattning

Har hört från flera föräldrar att skolans önskan om inkludering i många fall har lett till exkludering. Vad är din kommentar?​

– Vi delar inte riktigt den bilden. Att ingå i en särskild undervisningsgrupp likt de vi hade för åtta år sedan skapar en exkluderande skolgång. De lösningar som idag finns på skolorna, med möjlighet att delta i en särskild undervisningsgrupp på skolan delar av dagen eller under särskilda perioder, ger större möjlighet för eleven att finnas i samma sammanhang som övriga elever på skolan och både vara inkluderade i helheten samtidigt som riktat stöd kan ges på ett genomtänkt och anpassat sätt i en liten grupp, svarar Karin Persson och fortsätter:

– Visst kan det säkert uppfattas att ett försök att inkludera blir till en känsla av exkludering och detta är något som vi ständigt problematiserar och försöker råda bot på genom kontinuerliga analyser och förslag till åtgärder samt genom förbättringsarbete inom ramen för åtgärdsprogram, eventuella anpassade studiegångar och särskilda undervisningsgrupper.

Blivit bättre

När det gäller nedlagda Parkskolan och Villan, som var särskilda undervisningsgrupper, säger hon att det var få elever som avslutade sin skolgång med tillräckliga kunskaper.

Nu ska dock Lerums kommun starta en ny skola för elever inom autismspektrumet. Det kommer att gå drygt 20 elever på skolan, och de ska gå i mindre grupper med mellan sex och sju elever i varje. Rekrytering av personal är igång, men hittills är det bara rektorstjänsten som har tillsatts.

Vad händer med eleverna som har autism som går i särskolan?

– De kommer att gå kvar där, nu för tiden går inte elever som enbart har autism på särskolan, de måste även ha en utvecklingsstörning för att få gå där, förklarar Ingela Andersson, verksamhetschef social hållbarhet sektor lärande.

Gemensam enhet

I arbetet med att eleverna som har särskilda behov och deras familjer har kommunen dessutom startat en ny organisation där sektor lärande och sektor stöd och omsorg samverkar.

– En gemensam enhet, Plattform Lerum, ska med fokus på främjande och förebyggande insatser för barn, unga och familjer bidra till att utveckla kommunens arbete med tidiga insatser, säger Ingela Andersson.

Men Plattform Lerum gör man en arena för ett lättillgängligt, familjecentrerat och samordnat stöd till familjer med barn i åldrarna 0-20 år.

– Målet är både ökad psykisk hälsa och fullföljda studier för barn och unga. Enheten ska ha en nära samverkan med förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt fungera som en brygga dem emellan, förklarar Ingela Andersson.

Plattform Lerum innefattar i uppstartsskedet kommunens befintliga familjecentralsverksamhet, vilken består av Familjecentralen i Gråbo och Öppna förskolan i Floda, fältverksamhet och en helt nystartad verksamhet som kommer ha fokus på att samordna och erbjuda stödjande insatser till föräldrar med barn i skolåldern.