Två järnvägar genom Lerum

lt-debatt

Järnvägsföreningen i Lerum har under flera år drivit sina frågor kring utbyggnaden av järnvägen. Deras argument är att järnvägen behöver byggas ut men att det av geotekniska skäl inte går att genomföra en utbyggnad till fyrspår där järnvägen ligger idag. Deras förslag är istället att två nya spår skall byggas mellan Göteborg och Alingsås. Det är dock mycket svårt att förstå vad deras förslag består av, inga kartor där det är tydligt markerat finns publicerade, eller klargöranden var järnvägen skall gå ovan eller under mark. Ett argument som återkommer är att ett fåtal fastigheter kommer att bli påverkade. Jag ställer mig mycket frågande till detta påstående. Föreningen förespråkar att vår kommun skall delas upp ytterligare genom en nybyggnation av ett dubbelspår där främst tyngre trafik, regiontåg och fjärrtåg skall trafikera dygnet runt.

Informationen kring föreningens förslag var spåret skall gå ovan eller under jord är mycket bristfällig och därför är det svårt för kringboende att kunna ta ställning till hur de påverkas av förslagen. För boende i Kålkulla, Munkebacka, Von Holtens väg, Grankullevägen, Norra Häcksjöbäcksvägen, Stillestorp, Våthult, Olstorp, Ulvsås, Oryd, Uddared, Blåbärsås och Floda, borde ju konsekvenserna bli mycket omfattande, speciellt om sträckningen kommer att gå ovan jord.
Jag önskar en mycket större transparens, att ni redovisar era underlag där det tydligt framgår den sträckning som ni föreslår samt var tunnel respektive inte tunnel föreslås.

Vidare ser jag att flertalet av medlemmarna i styrelsen är bosätta nära den befintliga järnvägen och därför har ni ett personligt ekonomiskt intresse i att utbyggnaden inte sker där, därför behöver även ert syfte klargöras samt även vad det stöd som ni har fått av representanter från olika politiska partier består av och deras intresse.
För att hävda att ni representerar en större del av medborgarna i Lerum bör medborgarna bli mer delaktiga och få större inflytande genom mer och bättre information som publiceras öppet där den går att tillgå, det är viktiga aspekter i en demokrati.

  • Boende i Lerum