Lite från kommunpolitiken

Debatt

Vid fullmäktige den 26 april togs beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Vi påtalade i samband med det att vi avstod från att tillstyrka om ansvarsfrihet.
Grund för vårt ställningstagande var främst den rådande rättsprocess gentemot Systemteknik som vi betecknar som en rättsskandal.
Att det är en rättsskandal är i korthet att kommunen redan 2014 på felaktiga grunder gjorde en polisanmälan om att kommunens leverantör genom oegentligheter ska ha svindlat kommunen på 600 tkr.

När polisutredningen redan 2015 inte kunde finna att något brott har begåtts har kommunen vidhållit att kommunen istället har ett krav på 3,2 Mkr. Ett krav som sedan växte till cirka 10 Mkr för att senare växa till 28 Mkr av Systemtekniks totalt fakturerade 50 Mkr.
Kommunen hävdar i sina inlagor till tingsrätten att det handlar om misstagsutbetalningar.
Det betyder i klartext att ”vi har nollkoll på våra utbetalningar och att vi kan bli svindlade på 28 Mkr utan att vi märker det. Nollkoll på vare sig egen personal som våra leverantörer.”

Av Systemtekniks ursprungliga krav på 3,2 Mkr har kommunen medgivit 1,1 mkr. Tvistigt belopp är 2.1 mkr.
Kommunen påstår sig ha en motfordran på 28 Mkr.
Enligt uppgift har kommunens advokatkostnader passerat 7 Mkr. Sedan tillkommer Systemtekniks skadestånd.
Då denna rättsprocess fått fortgå under 2018 med de helt onödiga kostnader som det inneburit för medborgarna som vi menar är i strid med kommunallagens bestämmelser om god hushållning och ett flagrant exempel på maktens arrogans.

Det märkliga som sedan hände var att övriga partier påstod att vi haft insyn i ärendet och att vi tidigare borde yrkat på ett snabbt avslut. Vi är dock av en annan uppfattning då vi inte förrän i slutet av 2016 fick ta del av information i ärendet och framförde då att vi snarast önskade få ett snabbt avslut på denna pinsamma och kostsamma process för medborgarna. Under de senaste åren har ärendet varit under sekretess och därav har vi inte givits någon insyn i ärendet. Det man kan fråga sig är varför de som styr kommunen och som initierat och drivit på i denna rättsprocessen inte frågat sig själva vad har dom för ansvar i detta eller är det vårt fel för att vi inte tillräckligt tydligt påtalat att detta är en rättsskandal som inte borde ha fått ske.

Sverigedemokraterna i Lerum
Enda oppositionspartiet
Ralf Dahlgren
Per Hassel