Vårdcentralen får skarp kritik

Floda

Kvinnan sökte vård hos Floda vårdcentral men fick inte någon bra hjälp, vilket resulterade i stort lidande.
Nu får vårdcentralen skarp kritik från inspektionen för vård och omsorg, som anser att patienten inte har fått en sakkunnig vård.

I ett nyligen meddelat beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktas hård kritik mot Floda vårdcentral. Inspektionen skriver ”vården vid Floda vårdcentral var bristfällig för den period som har granskats.” Den legitimerade läkaren i ärendet kritiseras för bristande utredning, journalföring och uppföljning.

Tog ett halvår

Enligt anmälningen, som är gjord av patientens dotter, sökte kvinnan vård för magsmärtor, illamående och kräkningar med viktnedgång till följd. En röntgenundersökning genomfördes, men trots påstötningar fick inte modern svar på vad denna visade. Ungefär ett halvår senare blev modern inlagd på sjukhus och då genomfördes en akut operation av tarmvred. Enligt anmälaren hade det enligt journalen från Floda vårdcentral konstaterats redan där att modern led av tarmvred men då vidtogs inga åtgärder.

För lång tid

Mats Elm är chefsläkare över området södra Älvsborg.

– Vi får beklaga. Det här skulle ha hanterats snabbare och vi skulle ha kommunicerat bättre med patienten. Det tog för lång tid till åtgärd och hjälp för den här patienten, konstaterar han.

Modern avled nyligen till följd av ytterligare en tarmoperation och svagt hjärta. Dottern skriver i sin anmälan ”Jag vet inte om utgången hade blivit annorlunda om man behandlat tarmvredet tidigare, men oavsett ska man få provsvar och planerade åtgärder så snart som möjligt. Jag hoppas med min anmälan förhindra att andra drabbas på liknande sätt.”

Hur har ni gjort för att förhindra att något liknande händer igen?

– Sedan det här hände har vi inte längre hyrläkare. Den ordinarie bemanningen har stärkts, svarar Mats Elm.

Flera fel

Han förklarar vidare att det är flera saker som har gått fel i det här ärendet, även remissen som gick från vårdcentralen har tagit för lång tid. Han säger också att vårdcentralen har förändrat det interna arbetet.

– Nu är det en läkare eller annan personal som har huvudansvar för patienten.

Var det inte så tidigare?

– Jo till viss del, men vi har skärpt upp det. Sedan kommunicerar vi också med de andra vårdcentralerna, när något sådant händer är det viktigt att lära av varandra.

IVO anger som skäl för sitt beslut att bedömningen är att vården vid Floda vårdcentral var bristfällig. Enligt IVO har det varit brister i diagnostik och handläggning av patientens symptom då hon sökte för besvär.

Fanns brister

Kvinnan hade sedan slutet av 2017 besvärats av buksmärta när hon åt och hade också minskat i vikt. Vid ett läkarbesök i januari 2018 noterades ömhet centralt i buken. Även om det fanns brister vid detta besök resulterade det i att det planerades en utredning med provtagning, röntgen samt gastroskopi. Efterföljande utredning av den genomförda utredningen saknades dock.

Det som står klart är att i slutet av januari genomfördes en skiktröntgen och resultatet av denna gav misstanke om väggförtjockning i tunntarmen. Något ställningstagande och fortsatt handläggning avseende detta röntgensvar framkommer inte av journalanteckningarna. Patienten kontaktade i februari vårdcentralen för att få resultatet från röntgen samt ordination på smärtlindring eftersom hon hade fortsatt ont. Enligt IVO borde svaret från röntgenundersökningen handlagts skyndsamt då denna visade tecken som borde ha föranlett misstanke om elakartad sjukdom. IVO skriver ”avslutningsvis borde utredningen skett mer skyndsamt då patienten uppvisade påtagliga besvär såsom buksmärta, illamående, kräkningar och viktnedgång vilka ingav misstanke om malignitet.” Malign är en sjukdomstendens som förvärras och blir dödlig.

Förslaget till beslut kommunicerades med den legitimerade läkaren, som dock inte har kommit med några synpunkter på förslaget.