Ännu en anmälan om Tuvängen

Lerum

Ytterligare en anmälan enligt Lex Sarah har gjorts gällande Tuvängens äldreboende. Den visar att det under en månad i början av året har funnits brister i verksamheten.

Lerums kommun har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av allvarliga brister på Tuvängens äldreboende.

Vilka brister är det som har framkommit?

– Utredningen visar att det funnits brister i verksamheten på korttidsenheten. Bristerna består i kvalitetsbrister avseende exempelvis bemötande, dokumentation och rapporteringsskyldighet, svarar Atosa Jakobsson, ny verksamhetschef för särskilda boendeformer.

Hur drabbades brukarna?

– Utredningen visar att brister inom verksamheten bland annat medfört att brukare inte fått den hjälp som brukare varit i behov av. Det inträffade har enligt ansvarig utredares bedömning inte inneburit ett hot mot eller medfört allvarliga konsekvenser för brukares liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa i detta fall, svarar hon och fortsätter:

– Ansvarig utredare gör dock bedömningen att bristerna i utförandet av insatserna och i rapporteringsskyldighet utgör ett allvarligt missförhållande då det utan anhörigas engagemang kunde fått långtgående konsekvenser.

Hur uppdagades problemen?

– Klagomål inkommer till kommunen via kommunens synpunkts- och klagomålshantering. Innehållet i klagomålet rapporteras enligt lex Sarah av vikarierande verksamhetschef.

Förhindra

Vad görs för att detta inte ska hända igen?

– En omfattande åtgärdsplan, avseende bland annat bemötandefrågor, värdegrund och kompetens, upprättades i mars. Åtgärdsplanen följs upp och revideras kontinuerligt i samverkan mellan berörda enhetschefer inom korttidsenheten och den kommunala hälso- och sjukvården. Även socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef deltar vid uppföljningar. En sådan uppföljning genomfördes en månad efter upprättande, och visar på att många åtgärder är igångsatta eller slutförda.

Följer upp

Har du någon annan kommentar?

– Nästa uppföljning är planerat till femte september. De inbjudna är medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, socialt ansvarig samordnare, enhetschefer för korttidsboende och Hälso- och sjukvård samt verksamhetschef.