Arkivfoto: Per Anger
Inspektionen för vård och omsorg vill att Lerums kommun ska betala 31 700 kronor.

Barnet fick vänta ett år på stödfamilj

Kommunen

Familjen beviljades korttidsvistelse för sitt barn. Sedan dröjde det nästan ett år utan att någon stödfamilj erbjöds.
Nu vill inspektionen för vård och omsorg att Lerums kommun ska betala 31 700 kronor.

Enligt det nyligen meddelade beslutet yrkar inspektionen för vård och omsorg, IVO, att förvaltningsrätten ska kräva Lerums kommun på 31 700 kronor i avgift. Orsaken är underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Det började med att ett barn våren 2018 blev beviljat korttidsvistelse i form av stödfamilj. Barnet skulle vara hos stödfamiljen fyra dygn per månad.

Beslutet verkställdes dock aldrig utan avslutades våren 2019 på vårdnadshavarens begäran.

Enligt Lerums kommun skickades uppdraget till de ansvariga för verkställigheten samma dag som beslutet fattades. Kommunen hittade dock ingen lämplig stödfamilj.

Eget förslag

Under hösten meddelade barnets vårdnadshavare att de hade förslag på en möjlig stödfamilj. I oktober hölls ett möte där familjen, den tilltänkta stödfamiljen och kommunen medverkade. Stödfamiljen tackade dock nej till uppdraget.

Därefter anmälde två andra familjer intresse för att vara stödfamilj till barnet. I slutet av februari kontaktade kommunen familjen för att meddela att det fanns en möjlig stödfamilj. Det slutade dock med att familjen tackade nej till insatsen. Då hade det gått nästan ett år sedan stödinsatsen först beviljades.

Utifrån förarbeten och praxis ska tiden när oskäligt dröjsmål inträffat avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. IVO bedömer att kommunen visserligen har arbetat för att verkställa insatsen, men inte i den utsträckning som krävs. Det framgår exempelvis inte av dokumentationen i ärendet hur kommunen arbetat för att verkställa insatsen innan hösten 2018. Man konstaterar också att det första förslaget som kommunen kunde ge var i slutet av februari 2019, nästan ett år efter att insatsen beviljades.

IVO bedömer mot bakgrund av omständigheter i ärendet att oskäligt dröjsmål uppstått sex månader efter att det gynnande beslutet fattades, vilket innebär från september 2018.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om Lerums kommun ska betala eller inte, och beslutet där är inte fattat ännu.