Olämplig bebyggelse i Drängsered

Debatt

Rydlers Bygg AB söker bygglov för tre trevånings flerbostadshus på fastigheten Drängsered 1:12 mellan Alelundsvägen och Kornvägen i norra delen av Floda samhälle. Det för bebyggelse aktuella området har högt naturvärde och är en del av en grön korridor med stor betydelse för grönstruktur, artrikedom och biologisk mångfald. Området har stort värde för friluftsliv och rekreation för närboende och inte minst som pedagogisk skolskog för den direkt angränsande Vitsippans förskola.

Området upptas idag av ädellövskog och har i naturvårdsprogrammet angivits klass 2 mycket högt värde med hänsyn till både naturvärde och friluftsliv. Detta innebär att området inte ska exploateras annat än om det finns särskilda skäl. Sådana skäl saknas.

Dominerande träd är ask, ek och alm. Ask är enligt rödlistan starkt hotad (EN – Endangered) och alm akut hotad (CR – Critically Endangered). I det direkt berörda området finns 9 gamla grova ekar. Ekskogar är av kommunen i naturvårdsprogrammet utpekade ansvarsnaturtyper. Med hänsyn till ädellövskogens artsammansättning och förekomsten av de rödlistade träden alm och ask i detta delområde borde naturvårdsprogrammets klassning vara högsta naturvärde (klass 1), vilket helt utesluter exploatering. Eftersom skogen är sluten har alla tre trädarterna nått stor höjd, vilket gör det närmast omöjligt att spara ens enstaka träd vid bebyggande.

Området omfattas av en kvarvarande del av byggnadsplan SB1 över Floda stationssamhälle upprättad av Allmänna Ingenjörsbyrån 1938 och antagen av Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1942-03-17. Planen ger möjlighet att bygga friliggande eller parvisa bostadshus. Det är uppenbart att en 80 år gammal plan inte är anpassad till och beaktar dagens förutsättningar ifråga om naturvårdsprogram och miljövision. Det är därför olämpligt att bevilja bygglov. Istället borde den föråldrade planen upphävas.

Även om den uråldriga planen anses gälla är byggande enligt bygglovet otillåtet. I en prejudicerande dom från Mark- och miljödomstolen (P 2238-16) avseende ett liknande fall i Enskede upphävdes bygglov givet enligt en liknande gammal plan. Enligt domen avser Ö-beteckning på planen enbart småhus, inte stora flerfamiljshus.

Lerums Naturskyddsförening avstyrker bestämt att det ansökta bygglovet beviljas. Bebyggande av det berörda området strider mot kommunens naturvårdsprogram och Lerums vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare.

Lerums Naturskyddsförening
Olov Holmstrand